Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

Ecologisch bermbeheer
Onze bermen geven we zoveel mogelijk waarde voor flora en fauna. Het huidige bermbeheer wordt hiervoor, conform de in 2017 vastgestelde motie ecologisch groenbeheer, geëvalueerd. Samen met het IVN zijn er op diverse locaties in ’t Zand proefvakken uitgezet om het aanwezige sortiment te inventariseren. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of er een ander maairegime toegepast dient te worden. Daarnaast bepalen we of het inzaaien van bepaalde mengsels tot een grotere biodiversiteit leidt. De successen passen we op meerdere locaties toe.
Onze aannemers dagen we uit om met nieuwe werkwijzen en verfrissende ideeën te komen die de biodiversiteit in bermen en watergangen vergroten. Hierbij gebruiken we ook kennis en ervaring van regiogemeenten die hier al wat langer mee bezig zijn.