Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

11.	Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Gemeentelijke accommodaties
In het najaar van 2018 komen de resultaten van het onderzoek naar het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Het betreft gebouwen zoals Braecklant, de Boerderij, sporthallen, Vestzaktheater. De consequenties worden op een later tijdstip in beeld gebracht. Bij Braecklant zullen we ook onderzoeken of een mogelijke combinatie met de uitbreiding van de school de Bloktempel mogelijk is. Naast het verduurzamen wordt ook gekeken of de toegankelijk van de accommodaties aangepast dient te worden.

In het kader van het nieuwe jeugdbeleid wordt bekeken of de voorzieningen voor onze jonge inwoners voldoende zijn. Via een uitvraag onder de doelgroep (kinderen en jongeren tot ongeveer 20 jaar) wordt duidelijk waar zij behoefte aan hebben. Mogelijk wordt het voorzieningenaanbod naar aanleiding hiervan aangepast of uitgebreid.

Wonen met ondersteuning, begeleiding of zorg
Er is een overduidelijke vraag van kwetsbare inwoners met een ondersteuningsbehoefte op met name het gebied van begeleiding en zorg. Voor jonge inwoners met een begeleidingsbehoefte zijn er in 2018 2 projecten gerealiseerd (Heistraat en Molenstraat). Voor inwoners met een meer zorg gerelateerde vraag zijn er diverse verzoeken voor passende huisvesting. Gelet op de beperkt beschikbare ruimte (ontwikkellocaties) zullen er weloverwogen keuzes gemaakt worden welke doelgroepen waar gehuisvest kunnen worden. Daarbij wordt er ook een afweging gemaakt met de woningbehoefte van onze overige inwoners.
Waar het gaat om ondersteuning en zorg dan dient die ondersteuning en zorg ook daadwerkelijk geleverd te worden. Dat vraagt om goede afspraken met aanbieders, inwoners en het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. Een vertaling daarvan vindt plaats in collegeprogramma Nulde lijn samenleving: Welzijn, wonen en zorg .

Voor deze doelstelling zijn nog geen indicatoren geformuleerd.