Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

12.	Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

Archeologie
Het is van belang dat het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin, dus ook archeologie, voor de gemeenschap Son en Breugel veilig wordt gesteld, wordt ontsloten en kenbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.
Naast een aantal kleinschalige projecten, die o.a. vanuit het beleidsplan recreatie en toerisme worden vormgegeven, is er voor het archeologisch vondstmateriaal in Son en Breugel een werkgroep archeologie aan de slag gegaan om een concreet plan van aanpak te maken. Er wordt daarbij ook een inschatting gemaakt van bijkomende incidentele en structurele kosten. Dit plan van aanpak diende nog verder te worden uitgewerkt. In 2018 zijn hier verdere stappen in genomen. Naar verwachting leidt dit eind 2018 / begin 2019 tot concrete voorstellen, die er toe kunnen leiden dat aanvullend budget nodig is.
Het plan van aanpak dient uiteindelijk als basis om een verdere uitwerking te geven aan onze gemeentelijke doelstelling op het gebied van archeologie. Daarom blijven wij constant bewaken dat de uitvoering ook conform deze doelstelling is.

Monumenten
De Monumentencommissie heeft tot taak het college te adviseren over de aanwijzing van panden en objecten voor eventuele plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst. Hiermee wordt geleidelijk een gemeentelijke monumentenlijst opgebouwd. Naar verwachting zal de Monumentencommissie ook in 2019 een aantal objecten voordragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Het college besluit over de adviezen van de Monumentencommissie.

Het subsidiebudget voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten is de afgelopen jaren verhoogd naar € 20.000. Dit biedt inwoners van Son en Breugel meer middelen om onderhoud te plegen aan de gemeentelijke monumenten. Ook is de toename van het budget een gevolg van het groeiend aantal gemeentelijke monumenten.
De regelgeving rondom het verkrijgen van subsidie en het monumentenbeleid in het algemeen zullen de komende tijd worden vernieuwd. Hierbij is speciale aandacht voor transparantie, communicatie en eenduidigheid van regels. Dit alles met het oog op het aantrekkelijk maken van het aanwijzen van gebouwen tot gemeentelijk monument.

Carillon
Het carillon wordt in 2019 vernieuwd.