Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. Een reëel en structureel sluitende begroting.

01. Een reëel en structureel sluitende begroting.

De financiële situatie van onze gemeente is gezond te noemen en dat willen we graag zo houden. Om de gemeentefinanciën goed op orde te houden is het belangrijk dat de begroting reëel en structureel in evenwicht is. Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht.

Structurele baten en lasten
De begroting bevat zowel incidentele als structurele baten en lasten. De structurele baten en lasten zijn regel (ze omvatten het overgrote deel van de begroting) en de incidentele baten en lasten vormen de uitzondering op die algemene regel.
Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming zijn opgenomen. Voorbeelden van structurele baten zijn: de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de inkomsten uit de OZB.
Voorbeelden van structurele lasten zijn: de personeelslasten van de vaste formatie en de reguliere onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. De structurele baten en lasten kunnen uiteraard wel per jaar in omvang variëren.
Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen.
Voorbeelden van incidentele baten zijn ontvangen subsidies en (specifieke) uitkeringen, boekwinst bij verkoop van tafelzilver (stille reserves), eenmalige (grote) bouwleges of winsten uit grondexploitaties.
Voorbeelden van incidentele lasten zijn extra afschrijvingen bij activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, lasten ten gevolge van incidenteel (nieuw) beleid, verstrekte subsidies en uitkeringen of verliezen uit de grondexploitatie.

Rol gemeenteraad
De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in
evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.