Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.

02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.

Inwoners actief in de openbare ruimte
In het voorjaar van 2018 is er in ’t Zand een buurttuin ‘geadopteerd’. Buurtbewoners kunnen hier tuinieren op gemeentegrond. Dit initiatief is door de buurt tot stand gebracht waarbij de sociale cohesie in de buurt alsmede het onderhoudsniveau van het plantsoen is toegenomen. We zien dit als een goed voorbeeld en streven ernaar om meer van dergelijke initiatieven te ondersteunen en te faciliteren. We gaan hierbij een faciliterende rol vervullen door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gereedschappen, materialen en het ophalen van groenafval.

Uitwerking geven aan het huidige groenbeleidsplan.
Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. Bij de uitvoering hiervan is de betrokkenheid van inwoners van groot belang. Hoe kleiner de schaal van de groenstructuur, hoe hoger het participatieniveau voor onze inwoners. Op dorpsniveau beslist de gemeente, maar wanneer het om buurtgroen gaat beslissen burgers mee, geven advies of nemen ze zelf (deels) de uitvoering ter hand.
Er is een analyse op wijkniveau gemaakt, waarbij sterke punten, zwakke punten en aanbevelingen benoemd zijn. De uitwerking hiervan is in het uitvoeringsprogramma beschreven. Dit programma is gesplitst in een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel ‘Bomen’ is nagenoeg afgerond. Het tweede deel ‘Snippergroen’ is momenteel in uitvoering. Het derde deel ‘Onderhoud’ staat voor de komende periode op de agenda. In samenspraak met de burgers, belangengroepen en partners wordt het huidige onderhoud bekeken, beoordeeld en (op onderdelen) aangepast. Hierbij passen we ook maatregelen zoals wadi’s en infiltratie van hemelwater toe om bestendig te zijn tegen de toenemende verdroging, hittestress en plensbuien. Tevens wordt een link gelegd met de civiele werkzaamheden. Indien een project beide aspecten bevat wordt het als één project uitgevoerd.

Meldingen
Jaarlijks ontvangen we circa 1.200 meldingen over openbare ruimte. Een groot deel hiervan wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de wijkteams. Eenvoudige werkzaamheden worden binnen vier werkdagen afgerond. Een melding die niet meteen afgerond kan worden, bijvoorbeeld het snoeien van een boom, wordt ingepland voor een later tijdstip. De melder wordt hiervan op de hoogte gebracht. Calamiteiten worden direct afgehandeld. 95% van de meldingen wordt binnen de normtijd afgehandeld.
Ook medewerkers van de backoffice krijgen buiten het meldsysteem om vragen of verzoeken via email, telefoon of per post. In samenspraak met de melder wordt beoordeeld of het verzoek ingewilligd of de vraag beantwoord kan worden. Naast de eerder genoemde, meer traditionele kanalen, neemt het aantal meldingen via social media en apps zoals Buiten Beter toe. Hiervoor stellen we een communicatieplan op dat we vertalen in procesbeschrijvingen zodat we het overzicht goed kunnen bewaken en de meldingen tijdig en naar tevredenheid af kunnen werken.

Tijdige communicatie
Een gedeelte van de meldingen die rechtstreeks bij de wijkteams terecht komen kunnen we voorkomen door tijdig en beter te communiceren. Veel werkzaamheden in de openbare ruimte zijn cyclisch en ruim voor uitvoering gepland. Door de uitvoering tijdig via verschillende kanalen te communiceren zijn onze inwoners beter op de hoogte van wat er wanneer uitgevoerd wordt. Deze werkwijze wordt ook opgenomen in het op te stellen communicatieplan. Toezicht op de uitvoering van de bestekken is hierbij noodzakelijk. We dienen zelf een vinger aan de pols te houden zodat we onze aannemers tijdig bij kunnen sturen en op de hoogte zijn van wat er zich buiten afspeelt.

Gladheidsbestrijding
Om Son en Breugel ook tijdens de wintermaanden bereikbaar te houden is een goede gladheidsbestrijding erg belangrijk. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed, waarbij de Wijkteams een helpende hand toereiken. We verwachten van onze inwoners dat ze zelf het trottoir aan de voorzijde van hun woning sneeuwvrij maken. Son en Breugel is aangesloten op het regionale meldingssysteem, wat aangestuurd wordt door de gemeente Eindhoven. Hiermee stemming we de gladheidsbestrijding regionaal af.