Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

10.	We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

Onderstaande projecten dragen bij aan deze doelstelling:

a. Eindhoven Airport
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie hebben met de provincie Noord Brabant, de gemeente Eindhoven, omliggende gemeenten en Eindhoven Airport afgesproken te starten met een proefcasus waarbij (innovatieve) maatregelen worden verkend voor een duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport. De luchthaven wordt daarmee een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst. De proefcasus moet in beeld brengen hoe er een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan zijn die een economische meerwaarde en een minimale belasting voor de leefomgeving en luchtkwaliteit heeft. Voorwaarde is dat militaire operaties op de vliegbasis Eindhoven niet worden belemmerd. Zowel de rijksoverheid als de regio wil dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus.

b. Geluid A50
Daarnaast wordt samen met Rijkswaterstaat en de inwoners van ’t Zand gekeken of het mogelijk is om de leefbaarheid in ’t Zand te verbeteren ten aanzien van het geluid afkomstig van de A50. Dit is juridisch geen probleem, maar het geluid wordt wel ervaren als hinder.

c. Wettelijke taken
Onder dit thema valt ook een aantal wettelijke taken in het kader van duurzaamheid: de zogenoemde VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van bedrijven die onder de Wet milieubeheer / Wabo vallen) en het adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen over bodem, lucht, geluid en externe veiligheid. Deze taken worden grotendeels door de ODZOB uitgevoerd.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 3, 5, 7, 8, 10 en 11.