Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.

10.	Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.

Door middel van contacten met en tussen verenigingen is het doel de deskundigheid van organisaties
en de vrijwilligers te vergroten. Daarbij gaat het zowel over verenigingszaken zoals financiën, communicatie en vrijwilligers als over sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Verenigingen zijn immers ook vindplaatsen van onder meer de jeugd, waar nog beter op ingespeeld kan worden.
Met sterke en kundige verenigingen kan de gewenste rol voor het begeleiden van inwoners met een beperking en/of met een beweegachterstand (kwetsbare doelgroepen) worden vormgegeven.

Verbeteren zwemvaardigheid
Los van de hiervoor genoemde doelstellingen wordt de zwemvaardigheid verbeterd door het toekennen van een individuele subsidie (zogenaamd zwemvestje). Monitoring vindt plaats.
Gelet op de ingediende motie over het schoolzwemmen wordt allereerst met de directies van de scholen gesproken of er voldoende draagvlak voor bestaat. Indien dat het geval is, wordt er een exploitatieopzet gemaakt waarbij er naar de kostenverdeling en de financiële consequenties daarvan wordt gekeken (school/ouders, gemeente, zwembadexploitant). Wij leggen dit dan voor aan uw raad. Mogelijke invoering van het schoolzwemmen is op zijn vroegst pas in het schooljaar 2019-2020 haalbaar.
In de motie is aangehaald dat er zich een knelpunt voordoet bij statushouders omdat hun kinderen veelal geen zwemdiploma hebben en de ouders dit ook financieel niet kunnen dragen. Dit laatste is echter geen knelpunt, omdat de kosten van zwemlessen voor kinderen van statushouders voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de Stichting Leergeld.

Exploitatiebijdrage zwembad Thermae Son
Conform de raadsbesluitvorming in 2017 (motie bij de Kadernota 2017) is er voor 2017 en 2018 een exploitatiebijdrage verstrekt. Daarbij is als voorwaarde voor subsidietoekenning gesteld dat de exploitant een aantal resultaten dient te behalen die zijn vastgelegd in de vorm van prestatieindicatoren. Dit met als doel om de behaalde resultaten te betrekken bij een nog te nemen besluit over de verdere subsidiëring van het zwembad Son. Bij de begrotingsvoorbereiding is er nog geen volledig beeld ontstaan van de door de exploitant te behalen resultaten. Op basis van de beschikbare informatie is het prematuur om bij de behandeling van deze meerjarenbegroting een besluit te nemen over het zwembad. Er is dan ook geen bedrag opgenomen. In de bestuurlijke planning is opgenomen dat in ieder geval de commissie Burgerzaken wordt geïnformeerd (4e kwartaal 2018). Uiteindelijke besluitvorming is voorbehouden aan de raad. Eind 2018 zal daartoe een voorstel worden voorgelegd met een eventuele dekking.