Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.

03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.

Basisschool De Bloktempel is het afgelopen jaar flink gegroeid. Dit was niet voorzien bij de nieuwbouw. De instroom van leerlingen bij groep 1 is gegroeid van 2 naar 5 groepen. De instroom komt met name uit de Gentiaan en het Sonniuspark. De Bloktempel heeft recht op uitbreiding van de huisvesting met ongeveer 3 lokalen. We willen deze huisvesting zo snel mogelijk realiseren in overleg met betrokken partijen, waaronder het schoolbestuur en omwonenden. Gekeken wordt of een koppeling met de nieuwbouw/renovatie van Braecklant mogelijk is. Uitgezocht wordt of het gebouw zo gerealiseerd kan worden dat het later omgezet kan worden naar appartementen.

Het schoolbestuur van basisschool de Harlekijn heeft een verzoek gedaan om ook van de Harlekijn een brede school te maken. Zij willen in samenwerking met Korein een aanbod voor kinderdagopvang realiseren.
Er is behoefte aan uitbreiding kinderopvang in de kern Son. De uitbreiding vindt plaats op het huidige speelterrein van de Harlekijn. Het schoolbestuur verzoekt om ook deze kinderopvang voor te financieren, zoals we bij de nieuwbouw scholen hebben gedaan. De financiering komt terug middels huur.
Voor de zomervakantie is er overleg geweest met alle omwonenden om de reacties te peilen en mogelijke tips op te doen. Vanuit de omgeving zijn geen bezwaren. Geluid is geen probleem, er is wel aandacht voor parkeren. De buurt blijft betrokken bij de ontwikkelingen.

Nieuwbouw voor basisschool De Regenboog inclusief kinderopvang.
De nieuwbouw voor basisschool de Regenboog, inclusief kinderopvang wordt gerealiseerd in het plan Breugel Bruist. De realisatie komt in stand in overleg met de betrokkenen en de omgeving. Net zoals bij de andere nieuwbouw scholen zal er extra aandacht zijn voor duurzaamheid.

De uitbreiding van maatschappelijk vastgoed leidt over het algemeen tot een toename van het energiegebruik en dus tot een toename van de CO2-uitstoot. Wanneer de uitbreiding volledig klimaatneutraal wordt gerealiseerd, kan de toename worden beperkt. Als sprake is van vervangende nieuwbouw, geldt over het algemeen het omgekeerde. Nieuwe locaties hebben een betere energieprestatie dan bestaande (verouderde) locaties.

Leerlingenvervoer
Wij zetten in op goede reismogelijkheden voor de leerlingen van en naar school, waarbij eigen verantwoordelijkheid leidend is. Voor degene waarbij de eigen mogelijkheden om van en naar school te komen niet toereikend zijn hebben we leerlingenvervoer. Voor deze open-einde regeling voeren we het beleid waarbij de reismogelijkheden van de leerling centraal staat. Ouders zijn hier voor verantwoordelijk.