Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.

01. De uitvoeringsprogramma's  van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.

In de geldende beleidsvisies (zie overzicht ‘relevante beleidsnota’s) zijn ambities, doelstellingen en veelal ook uitvoeringsprogramma’s opgenomen die een richting aanduiden. Veelal is er sprake van een uitnodiging aan de samenleving en andere netwerkpartners van Son en Breugel om te komen met eigen initiatieven. Zodra er door derden initiatieven worden ingediend, worden deze getoetst aan de intenties van deze visies.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Son en Breugel
De Structuurvisie geeft niet alleen aan wat moet maar ook wat kan. De Structuurvisie (met als subtitel ‘een ruimtelijke uitnodiging voor 2020/2030’) biedt kaders om particuliere initiatieven te kunnen beoordelen. Indien medewerking wordt verleend worden de kosten gedragen door deze initiatiefnemer. Voor bepaalde onderdelen kan de gemeente zelf initiatiefnemer zijn. In dat geval zal per project de urgentie worden bepaald, inzicht gegeven in de kosten, de wijze van financieren en gevraagd om een benodigd (werk)krediet.

De ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa’ en de visie ‘Verslingerd aan de Dommel’ maken onderdeel uit van de ‘Structuurvisie Son en Breugel’. Binnen de samenwerking in Rijk van Dommel en Aa is met de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Geldrop-Mierlo en waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap de intentie uitgesproken om gezamenlijk de ontbrekende onderdelen in het Natuurnetwerk Brabant, waar het Dommeldal onderdeel van uitmaakt, te realiseren. Dit project is opgenomen onder programma 6. De in te richten natuur dient uiteindelijk ook planologisch te worden verankerd. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan eind 2019 / 2020. Op dit moment valt nog niets te zeggen over eventuele kosten die hiermee samenhangen, zoals voor het planologisch vastleggen van de in te richten gronden, de mogelijke verwerving van gronden en daarmee samenhangende maatregelen en inrichting er van.
Het Rijk van Dommel en Aa valt ook onder het in oprichting zijnde Van Gogh National Park, wat met name gericht is op het (recreatief) vermarkten van een groter natuur en landschapsgebied binnen Brabant. Actieve deelname daarin wordt onderzocht, zoals opgenomen in programma 11.

Uitvoering geven aan de Woonvisie (incl. Woningbouwprogramma) Son en Breugel
Op het terrein van het wonen is een Huisvestingsverordening van kracht die toeziet op het onderdeel urgentie. Daaraan wordt uitvoering gegeven. De verordening is van kracht tot en met 31 december 2019. Conform de regionale ‘Samenwerkingsagenda’ is actualisatie voorzien in 2019. Deze zal dan voor vaststelling aan de raad worden voorgelegd (eind 2019/begin 2020).
Op het taakveld wonen vindt samenwerking plaats binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Deze wordt ook verder geïntensiveerd.
De afstemming met de provincie vindt plaats binnen de Ontwikkeldagen.

Het in 2017 tot stand gekomen “Afsprakenkader Wonen SGE 2017” (vastgesteld door uw raad op 21 december 2017) is de opmaat naar een nieuw regionaal woningbouwprogramma, waarbij realisme en elkaar versterken vanuit elkaars kracht (kwaliteiten), belangrijke uitgangspunten zijn. Uitvloeisel hiervan is de vorming van een “Visie op Wonen voor het SGE”. De uitwerking hiervan vindt plaats in 2018. Ook uw raad wordt hierbij betrokken. De vaststelling door uw raad is voorzien in 2019.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma dat verbonden is met de centrumvisie Son
Op grond van het coalitieakkoord is inmiddels het bouwkundig onderzoek met betrekking tot het voormalige kerkgebouw in gang gezet. Resultaten worden eind dit jaar verwacht. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek en nadere besluitvorming zal vorm gegeven worden aan de vervolgfasen. Welke dat gaan worden is nu nog niet aan te geven.

Uitvoeringsprogramma centrum Breugel
In het coalitieakkoord is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Eerder heeft de Raad een visie Breugel bruist en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Eind 2018 worden als eerste stap samen de beelden op een rij gezet om te komen tot een (politiek) breed gedragen opdracht voor het vervolg: wat willen we bereiken en hoe en met wie komen we daar. Het gaat om vragen zoals wat ligt er, wat kan snel worden uitgevoerd, wat vraagt om herijking. Die opdracht wordt dan in uitvoering genomen.

Bijdrage gezonde en leefbare leefomgeving
De invulling en uitvoering van al deze ambities, doelstellingen dragen bij aan een leefbare leefomgeving. De attentie om ook te spreken van een bijdrage aan een ‘gezonde leefomgeving’ is relatief nieuw. Niet omdat initiatieven bijdroegen aan een verslechtering van de gezondheid, maar specifieke aandacht ten aanzien van het gezonder maken ontbrak nog.
Samen met andere inmiddels ontstane urgenties en aandachtsvelden (o.a. klimaat, duurzaamheid, energietransitie) zullen de vigerende visies met deze nieuwe aandachtsgebieden geïntegreerd moeten worden.
Dat kan per afzonderlijk beleidsterrein, maar beter is dit te doen in onderlinge samenhang. Daarvoor is de Omgevingswet (met de producten als de “Omgevingsvisie” en het “Omgevingsplan” de aangewezen route. Het Implementatieproces van deze Omgevingswet vergt vele jaren. Dit moet de ontwikkeling van nieuwe inzichten, waarvoor kaders ontwikkeld moeten worden (o.a. energietransitie, vertaling klimaatakkoord) niet in de weg staan. Wel dient dit met de scope van het Implementatieproces Omgevingswet te geschieden.