Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.

04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.

Son en Breugel werkt met diverse partijen in het Waterportaal ZuidoostBrabant (ZOB) samen om doelstellingen op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering te realiseren. Het Waterportaal ZOB is een samenwerkingsverband van Waterschap De Dommel en ca. 13 gemeenten. In 2017 is de samenwerking om maatregelen in het kader van de kaderrichtlijn Water te realiseren verlengd tot 2021.

Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2022 zijn activiteiten opgenomen om de riolering operationeel te houden en te optimaliseren. Om dit te realiseren zijn werkzaamheden en projecten opgenomen. Onderstaande project opsomming geeft een deel van de projecten en werkzaamheden weer.

Onderstaande projecten dragen bij aan een klimaatbestendig Son en Breugel:


a. Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater:
Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd met een subsidie van €300,-- om schoon regenwater dat op verhard oppervlak (verhardingen of daken) op hun perceel valt, af te koppelen van het gemengd rioolstelsel. Bij het afkoppelen van 200 woningen per jaar kan een CO2 besparing van 8,53 ton CO2 per jaar worden behaald.

b. Burgerparticipatie in afkoppelprojecten:
Burgers en bedrijven worden betrokken bij de gemeentelijke doelstellingen voor water. Ook dit jaar wordt de actie “Tegel eruit, plant erin” georganiseerd door een lokale hovenier en een plantenkwekerij in samenwerking met ons als gemeente ten behoeve van het vergroenen van de stedelijke omgeving. Ook in de Antoon van de Venstraat wordt in samenwerking met de bewoners onderzocht of het mogelijk is om regenwater op eigen terrein te verwerken waardoor wateroverlast kan wordt verminderd.

c. Belastingdifferentiatie rioolheffing:
Voortvloeiend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de commissie AZ in 2018 ingestemd met een onderzoek naar belastingdifferentiatie voor huishoudens die wel en niet afgekoppeld zijn. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt in 2020 de nieuwe rioolheffing geïmplementeerd.

d. Green Deal Groene Daken:
In 2017 hebben we ons aangesloten bij de landelijke netwerkorganisatie Green Deal Groene Daken. Bij deze organisatie zijn bedrijven, Waterschappen, Ministeries en gemeenten aangesloten. Het doel is om kennis te delen over de onderwerpen wateroverlast, droogte en hittestress, waarbij in gezamenlijkheid wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Binnen de Green Deal zijn wij aangesloten bij de werksporen belastingdifferentiatie en mindset.

e. Haalbaarheidsonderzoek Gentiaan:
In 2018 is door Avans Hogeschool een tweetal plannen geschreven in het kader van klimaatweerbaarheid in de Gentiaan. In 2019 zal, indien mogelijk, samen met Avans Hogeschool en de inwoners in de Gentiaan, een vervolg worden gegeven aan deze onderzoeken door te bekijken welke concrete maatregelen tot uitvoering kunnen worden gebracht.

f. Onderzoek werkzaamheden Gentiaan Noord:
Er staan verschillende deelprojecten op de planning, zoals het baggeren van de sloot, een rioolverzwaring in de Weserlaan, het vervangen van voetgangersbruggen, het vervangen van beschoeiingen en het realiseren van extra waterberging. Onderzoek moet uitwijzen of deze projecten vanuit de aandachtsgebieden van de Hemelwatervisie in één project of in meerdere deelprojecten kunnen worden uitgevoerd. Onderzoek en voorbereiding vinden plaats in 2019.

g. Rioolverzwaring Taylorstraat – Nieuwstraat – Dommelstraat:
Deze rioolverzwaring is ten behoeve van het ontlasten van de riolering in de Sparrenlaan. Deze werkzaamheden worden integraal afgestemd met andere ruimtelijke ontwikkelingen. De afstemming en voorbereiding vinden in 2019 plaats.

h. Grondwatermeetnet:
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in veranderingen van het grondwaterpeil, zodat we onze inwoners altijd goed kunnen helpen bij bijvoorbeeld het maken van weloverwogen keuzes bij bouwplannen of het afkoppelen van regenwater. Voor het grondwatermeetnet worden meetpunten (peilbuizen) met automatische meetapparatuur geplaatst. De bestaande peilbuizen worden met circa 20 peilbuizen uitgebreid. De aanleg, instandhouding en metingen worden samen met Waterschap De Dommel en Brabant Water vormgegeven.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 6 en 10.