Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.

Een uitdaging voor de komende jaren vormt de intensieve zorg in de thuissituatie voor met name ouderen; de huisartsen hebben dit signaal ook al afgegeven. De huisartsen zien het aantal ouderen met een intensieve zorgvraag snel toenemen door eerder ontslag na ziekenhuisopname, druk op de budgetten, krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen voor personeel thuisverpleging en het uitgangspunt dat mensen langer thuis moeten kunnen wonen. Daarvan moet de cliënt/patiënt niet het slachtoffer worden. Dit vraagt om een samenwerking tussen (huis)artsen, zorgverzekeraars (thuisverpleging en ziekenhuiszorg), zorgtrajectbegeleiders, het CMD en de gemeente. Daarbij steken wij in op nieuwe arrangementen en ontschotting van de financiële stromen. Dat betekent naar verwachting ook een grotere druk op het Wmo-budget.Gelet op de toenemende zorg en/of ondersteuningsbehoefte zal ook de behoefte aan wooneenheden en woonvormen die daarin mede kunnen voorzien toenemen. Een inventarisatie van de behoefte (kwantitatief) is in het najaar 2018 opgestart.

Voor onder andere jeugdigen, maar ook voor volwassenen is de bekendheid van het CMD een aandachtspunt. Jeugdigen, volwassenen, maar ook organisaties in de nulde lijn weten niet altijd vanzelfsprekend welke ondersteuning men kan krijgen binnen het netwerk van het CMD. Er wordt daarom ingezet op een brede bekendheid door informatie te verstrekken via internet en andere media. Ook vindt overleg met het basisonderwijs en opvang plaats om korte lijnen te realiseren tussen bijvoorbeeld het CMD en met partners als het consultatiebureau, GGD en schoolmaatschappelijk werk en het onderwijs en voor- en buitenschoolse voorzieningen.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gebruikers van CMD die ontevreden zijn over de deskundigheid medewerker 22% 10%  10%  10% 10%  10% 10%
Gebruikers van CMD die de kwaliteit van de ondersteuning als niet goed ervaren 15% 6%  6%  6%  6%  6%  6%
Gebruikers van CMD die vinden dat de ondersteuning niet past bij de behoefte 9% 4%  4%  4%  4%  4%  4%

 

Deze cijfers worden jaarlijks gemeten. Die van 2018 zijn nog niet bekend.