Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.

06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.

Realisatie natuurnetwerk Brabant
Het Natuurnetwerk Brabant betreft een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden. Ze worden door ecologische zones met elkaar verbonden. In het natuurpact tussen Rijk en provincie is afgesproken dat het natuurnetwerk in 2027 gerealiseerd is. Door middel van grondruiling en/of aankoop van gronden kan het netwerk worden vergroot. Momenteel voeren we gesprekken met Staatbosbeheer om te bepalen of er bepaalde locaties met elkaar verbonden kunnen worden.
Het Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en de gemeenten Son en Breugel, Eindhoven, Nuenen en Geldrop Mierlo hebben op 31 januari 2018 een intentieovereenkomst getekend om het stroomgebied van de Dommel en de Kleine Dommel binnen vijf jaar een aaneengesloten natuurgebied te laten vormen.

Upgrade voor Park Vroonhoven
Park Vroonhoven behoeft een kwaliteitsimpuls. Medio 2017 is er met een samengestelde projectgroep een SWOT-analyse opgesteld. Als grootste kans c.q. bedreiging is benoemd dat de toekomstige exacte begrenzing van het park afhankelijk is van de ontwikkeling van de centrumvisie. Hierdoor kan er nog geen totaal ontwerp voor het ‘nieuwe’ park worden gemaakt.
Het project wordt daarom opgeknipt in twee fasen of deelplannen. In 2019 starten we de eerste fase op. Dit betreft de kwaliteitsimpuls op basis van de huidige begrenzing. In deze fase formuleren we tevens randvoorwaarden en uitgangspunten voor het totale project.
Fase 2 starten we op zodra de definitieve begrenzing duidelijk is. In deze fase zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten die we in eerste fase voor het totale project hebben opgesteld leidend.
Het doel is om uiteindelijk te komen tot één recreatie- en natuurpark.

Gemeentelijke bossen
De gemeentelijke bossen leveren een belangrijke bijdrage aan de beleving van het openbaar groen binnen de gemeente. Met 35 hectare bosgebied binnen de bebouwde kom heeft Son en Breugel een zeer prettig verblijfsklimaat. De bosgebieden hebben een gemengde functie die toeziet op bos, natuur, productiebos en recreatief uitloopgebied. De natuurwaarden zijn vooral aanwezig nabij het Oud Meer. Veelzijdige functievervulling van het natuurgebied is gewenst.
We streven ernaar om de natuurbehoudsfunctie te versterken en een gedeelte van het bosgebied geleidelijk om te vormen naar natuurlijk loofbos. Ook een geleidelijke overgang van bos naar heide wordt nagestreefd.

Sinds 2003 wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hiervoor is een erfpacht overeenkomst opgesteld met een looptijd van 50 jaar. Staatsbosbeheer en de gemeente Son en Breugel zijn in gezamenlijkheid aan het onderzoeken of het niet beter is om de erfpachtovereenkomst te ontbinden. Onderdeel van dit onderzoek is een grondruil tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Son en Breugel. De gemeente zou hiermee het bosgebied De Sonse Bergen verkrijgen en Staatsbosbeheer enkele percelen uit het Dommeldalgebied.
De percelen in het Dommeldalgebied worden hiermee onderdeel van het project ‘Dommeldal uit de verf’. Dit project houdt in dat binnen 5 jaar de stroomgebieden van de Dommel en de Kleine Dommel een aaneengesloten gebied vormen. Het idee is dat er een mozaïek van landschappen ontstaat net zoals in het Van Gogh nationaal park reeds is gerealiseerd.
Voor het onderhoud van de gemeentelijke bossen wordt dan een nieuwe beheerder gezocht. Zodra dit onderzoek gereed is en er concrete plannen gemaakt zijn, worden deze ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.