Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen
Het gaat met betrekking tot het Rijk om bijdragen aan en het uitvoeren van vigerende en nieuwe wetgeving. De grootste impact krijgt de komende stelselherziening als gevolg van de Omgevingswet (en landelijke Omgevingsvisie) met verplichtingen voor de gemeente om te beschikken over een gemeentelijke Omgevingsvisie en gemeentelijk Omgevingsplan.
De digitale presentatie van al onze juridische plannen is hier eveneens een uitvloeisel van. Jaarlijks is hiervoor een budget noodzakelijk. Ook voor de jaren 2019-2022 is sprake van deze jaarlijks structurele noodzakelijke budgettering.

Op provinciaal niveau gaat het om bijdragen aan en het uitvoeren van verplichting die volgen uit de "Structuurvisie Provincie Noord Brabant", de "Verordening Ruimte", de provinciale Omgevingsvisie en deelname aan de “Ontwikkeldagen” (voorheen het Regionaal Ruimtelijk Overleg) en dergelijke.

Op regionaal niveau gaat het om veel verschillende activiteiten op de terreinen van ‘Wonen’ (o.a. Visie op Wonen voor het SGE) en ‘Ruimte’ (o.a. Integrale Strategie Ruimte), transitie landelijk gebied en Natuurnetwerk Brabant.
In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gaat het om de ambtelijke en bestuurlijke deelname aan werkgroepen, projectgroepen, het Ambtelijk Overleg Wonen SGE, het Ambtelijk Overleg Ruimte SGE, het portefeuillehoudersoverleg (poho) Wonen SGE, poho Ruimte SGE etc.

Alle advisering, als voorbereiding op de bestuurlijke deelname aan de regionale overlegtafels en voorliggende agenda's ten behoeve van deze stuurgroepen en het college, komen voor rekening van de gemeente.