Algemene inleiding

Proces van kadernota naar begroting

Proces van kadernota naar begroting

Terug naar navigatie - Proces van kadernota naar begroting

Het proces van de kadernota naar de begroting bestaat nog steeds uit drie delen, die een doorlopende lijn vormen.

Januari - juli 2019
Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de jaarrekening 2018 zijn in april en mei de voorbereidingen getroffen voor de kadernota 2019 - 2023, die behandeld werd in de raad van 4 juli 2019. In deze kadernota zijn de financiële kaders aangegeven voor de meerjarenbegroting en zijn de nieuwe wensen vanuit de organisatie verzameld. De financiële consequenties zijn in beeld gebracht en er is  gekeken naar een sluitende begroting.

Juli-november 2019
Er is gewerkt om de kadernota en het nieuw beleid, samen met het coalitieprogramma te vertalen naar de op te stellen meerjarenbegroting 2020-2023. Deze uitwerking betreft: de effecten van "going concern" in de periode april tot en met augustus, raadsbesluiten tot en met 4 juli 2019, de maatregelen uit de kadernota 2019 – 2023. Dit is het boekwerk zoals dat wordt aangeboden, met alle programma's en paragrafen.
Vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2023 vindt plaats op 31 oktober 2019.

September-december 2019
In deze periode is gestart met de voorbereidingen van de 2e bestuursrapportage 2019 over de financiële mutaties tot en met 31 augustus. De 2e bestuursrapportage wordt behandeld in dezelfde raadsvergadering als de begroting. Met deze 2e bestuursrapportage zijn gelijktijdig de voorbereidingen gestart voor de jaarrekening 2019.

Vertrekpunt kadernota

Vertrekpunt kadernota

Terug naar navigatie - Vertrekpunt kadernota

In de planning en control cyclus zijn wij gewend om voorafgaand aan de begroting u een kadernota aan te bieden met daarin opgenomen de wensen voor nieuw beleid en aanpassingen van het bestaande beleid. Na het vaststellen van de kadernota hebben er nog allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn op de begroting. Hieronder een overzicht met een korte toelichting.

 

 

Bedrag 2020 Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023
Resultaat kadernota 2019-2023 -122.800 -126.726 -99.254 -101.777
Proces van kadernota naar begroting
Afname storting reserves -116.084 92.927 200.024 565.376
Herberekening staat van activa 4.450 -64.193 -71.611 -31.512
Riolering/afval 171.894 108.253 116.650 111.942
Indexering subsidies -48.551 -45.782 -45.282 -45.282
Herberekening OZB autonome ontwikkeling 2,5% 55.900 63.500 77.800 105.000
Meeropbrengst leges omgevingsvergunning 38.682 38.682 38.682 38.682
Rente is herberekend 50.094 96.770 13.149 2.000
Diverse niet nader gespecificeerd -190.414 -48.723 25.755 -112.442
Resultaat meicirculaire -45.573 -209.626 -290.444 -268.042
Bezuinigingen Structureel 205.758 209.140 209.140 243.140
Extra inkomsten Structureel 75.000 182.900 182.900 165.000
Wensen Structureel -407.275 -364.919 -541.760 -618.077
Aanpassing OZB boven autonome ontwikkeling 148.700 152.700 156.700 161.000
Incidentele nieuwe wensen -275.125 -210.125 -70.125 -10.125
Bijdrage Dienst Dommelvallei 19.500 19.500 19.500 19.500
-700.000 -700.000 -700.000 -700.000
Inzet algemene uitkering 197.000 197.000
Taakstelling 50.000 100.000 200.000 300.000
Begrotingssaldo -1.085.844 -705.722 -381.176 21.383
Waarvan structureel -584.634 -421.956 -228.755 56.329
Waarvan incidenteel -501.210 -283.766 -152.421 -34.946
Mogelijke saldo septembercirculaire (structureel) 117.955 330.124 368.341 317.530
Cao uitkomst (structureel) -66.293 -66.293 -66.293 -66.293
Nieuwe structurele saldo -532.972 -158.125 73.293 307.566
Incidenteel -501.210 -283.766 -152.421 -34.946
Nieuwe begrotingssaldo -1.034.182 -441.891 -79.128 272.620

 

Afname storting reserves

Bij de begroting 2019 is het begrotingssaldo via een mutatie op de reserves op 0 gezet. In de kadernota zijn we uitgegaan van dit saldo. We zijn nu uitgegaan van de werkelijke stand van de begroting en hebben de storting in de reserve van teruggedraaid.

 Herberekening staat van activa

Elk jaar wordt er met investeringen geschoven in de tijd. Dit levert in het eerste jaar vaak een voordeel op en in de latere jaren een nadeel omdat kapitaallasten dan terugkomen. Ook de nieuwe investeringen komen erbij.

Riolering/afval

De kosten van riolering en afval zijn opnieuw doorgerekend.

Indexering subsidies

Subsidies zijn geïndexeerd voor inflatie.

Herberekening OZB  autonome ontwikkeling 2,5%

Zoals in de financiële uitgangspunten is vastgelegd wordt de OZB geïndexeerd.

Meeropbrengst leges omgevingsvergunning

Verwacht wordt een hogere opbrengst te realiseren.

Rente is herrekend

Aan de hand van de laatste stand van onze financieringsbehoefte worden de rentes opnieuw berekend.

Resultaat meicirculaire

Hiervoor hebben wij als basis de rib “Meicirculaire 2019”gebruikt.

Bezuinigingen Structureel/Extra inkomsten

Het college heeft toegezegd € 400.000 bezuinigen/extra inkomsten te genereren, om nieuw beleid mogelijk te maken.  Deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Wensen Structureel

Er zijn nieuwe structurele wensen toegevoegd aan de begroting. Deze zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Aanpassing OZB boven autonome ontwikkeling

Voorgesteld wordt bovenop de autonome OZB ontwikkeling een verhoging van het tarief toe te passen. Het gaat dan om 2% woningen, 8% niet-woningen/eigenaren en 3 % niet-woningen/gebruikers.

Incidentele nieuwe wensen

Naast wensen van structurele aard zijn er ook incidentele wensen. Deze vindt u terug onder nieuw beleid per programma in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Bijdrage Dienst Dommelvallei

De dienst heeft in totaal een taakstelling van € 80.000,00 opgenomen, waarvan € 19.500,00 ten gunste komt van Son en Breugel.

Nadeel sociaal domein

Er wordt bij het sociaal domein, zowel in de jeugdhulp als bij de WMO een forse stijging van de  kosten verwacht.

Inzet algemene uitkering

Er is in de meicirculaire extra geld beschikbaar gekomen voor Jeugdhulp. In 2020 en 2021 hebben we deze middelen laten vrijvallen ten gunste van de taakstellingsopdracht. In 2022 en 2023 hebben we nog geen extra middelen voor Jeugdhulp toegezegd gekregen, maar hebben we van toezichthouder toestemming om deze wel structureel op te nemen. Dit onder de voorwaarden dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om de kosten op Jeugdhulp terug te dringen. Zie ook volgend punt.

Taakstelling

Om de tekorten op te vangen hebben we nu een oplopende taakstelling opgenomen van €50.000 in 2020 tot € 300.000 in 2023 in onze begroting. 

 

 

Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting

Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting

Terug naar navigatie - Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting

Tussen het opstellen van de kadernota en het opstellen van de begroting in de periode tot en met half september 2019 zijn nieuwe mutaties opgetreden. Het is een dynamisch proces, waarbij in de financiële huishouding van de gemeente voortdurend veranderingen optreden. Deze mutaties komen door concrete besluitvorming op onderwerpen, meevallers en tegenvallers ten opzichte van de geraamde bedragen, circulaires van het rijk en het doorrekenen ervan aan de diverse staten van personeel, investeringen, reserves en voorzieningen en rente. Nieuwe mutaties na de vaststelling van de besluitvorming over de kadernota zijn bij de programma's toegelicht.