Programma 2. Publieke dienstverlening

Portefeuillehouder: Hans Gaillard

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Tevreden klanten 1. Dienstverlening met hoge kwaliteit.
2. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).
3. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij N.v.t. 12 juni 2012 n.v.t.
Visie op dienstverlening N.v.t. Commissie AZ 14 januari 2015 n.v.t.

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

In het Programma 'Publieke Dienstverlening' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen opgenomen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De veranderingen in de publieke dienstverlening, met name de verdere digitalisering daarvan, hebben wel invloed op de CO2-uitstoot maar deze invloed is beperkt. De toename van telefonische en digitale contacten zal naar verwachting leiden tot een lichte verhoging elektriciteitsgebruik. Daar staat tegenover dat de vermindering van het aantal verkeersbewegingen zal leiden tot minder gemotoriseerde kilometers. Het totale effect is verwaarloosbaar klein maar wel positief voor het klimaat.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Publieke dienstverlening 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a.. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control ondergebracht voor de drie gemeenten. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening bij deze dienst ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.2 Burgerzaken 701 603 705 664 719 721
Totaal Lasten 701 603 705 664 719 721
Baten
0.2 Burgerzaken 320 110 212 224 219 201
Totaal Baten 320 110 212 224 219 201

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Dienstverlening
Invulling geven aan de praktische verbeteringen dienstverlening. Die verbeteringen bestaan uit een deel procesverbetering (doen we met eigen mensen binnen de beschikbare uren) en een deel concrete verbeteringen (bv een verbetering in de website waarvoor we de leverancier nodig hebben, aanpassing telefonieportaal, vervanging headsets, ed). Indicatief gaat het om maximaal 10 kleine dingen per jaar, ieder met een omvang van een paar honderd tot een paar duizend euro. Structureel € 5.000,-.

Verkiezingen tweede kamer (TK), gemeenteraad (GR) en Provinciale Staten en Waterschap
Voor de komende jaren staan er diverse verkiezingen gepland. Kosten van de diverse verkiezingen variëren omdat de inspanningen van de gemeente per verkiezing variëren. De verkiezingen zijn niet standaard geraamd. Hiervoor wordt voor 2020 € 20.925,-, voor 2021 - € 21.421,-, voor 2022 € 8.763,- en voor 2023 € 85.757,- opgenomen. Wellicht dat het rijk hiervoor nog een extra bijdrage van € 20.000,- beschikbaar stelt. Hiermee is nog geen rekening gehouden.