Programma 3. Veiligheid en handhaving

Portefeuillehouder: Hans Gaillard

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving 1.  Inwoners ervaren een veilig gevoel.
2.  Inwoners wonen in een leefbare omgeving.
3.  Inwoners ervaren minder overlast.
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving 4.  Het aantal woninginbraken neemt af.
5.  De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.
6.  De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit 7.  Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.
8.  Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022 2019 - 2022 10 januari 2019
Nota Handhavingsbeleid 2019-2022 2019 - 2022 10 januari 2019
Uitvoeringsprogramma's veiligheid 2019
Uitvoeringsprogramma handhaving 2019 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

In het Programma 'Veiligheid en handhaving' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen opgenomen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt met andere programma's op een integrale wijze een bijdrage geleverd aan deze doelstellingen. De resultaten daarvan komen ten goede van andere programmaonderdelen.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Veiligheid en handhaving 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert de taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

  • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven.
  • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
  • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak.
  • Het - samen met de GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 790 828 859 901 919 937
1.2 Openbare orde en veiligheid 396 495 558 559 572 585
Totaal Lasten 1.186 1.323 1.417 1.460 1.491 1.522
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 29 29 29 29 29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 4 5 5 5 5
1.2 Openbare orde en veiligheid 17 8 8 8 8 8
Totaal Baten 21 42 42 42 42 42