Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Portefeuillehouders: John Frenken (ruimtelijke ontwikkeling, wonen en Omgevingswet, Jan Boersma (centrumvisie -dorpshuis-, grondzaken en grondbeleid), Jos de Bruin (Breugel Bruist)

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een gezonde en leefbare leefomgeving 1.   De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.
2.   De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie, de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid.
Son enBreugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente 3.   Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
4.   Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel 5.   Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving.
6.   Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.
Een levendig, groen en vitaal dorp 7.   Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.
8.   Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Toekomstvisie voor Son en Breugel 2012 - 2030 21 juni 2012 omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021)
Structuurvisie voor Son en Breugel 2014 - 2030 6 februari 2014 idem
Woonvisie voor Son en Breugel 2012 - 2020 20 december 2012 idem
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 (addendum op de Woonvisie) 2016/2020 -2030 16 juni 2016 idem
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019-2030 n.v.t. 2019
Centrumvisie Son n.v.t. 21 juni 2012 idem
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma n.v.t. 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013 idem
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel (Implementatieprogramma Omgevingswet) 2016 - 2029 6 december 2016 (college) omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021)
Urgentieverordening gemeente Son en Breugel 2016 n.v.t. 17 december 2015 december 2019 / januari 2020
Afsprakenkader Wonen 2017 SGE 2017 e.v. 21 december 2017 n.v.t.
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel 2013 e.v. 29 augustus 2013 idem
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 2011 e.v. 1 september 2011 n.v.t.
Verslingerd aan de Dommel 2012 e.v. 23 augustus 2012 idem
Visie Sciencepark 2017 e.v. 21 december 2017 Omgevingsplan Sciencepark 2020
Nota Grondbeleid 2017-2020 22 december 2016 2020
Kaders als Koers - kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties 2019 e.v. 22 augustus 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Een gezonde en leefbare leefomgeving

Doelstellingen

Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente

Doelstellingen

Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel

Doelstellingen

Een levendig, groen en vitaal dorp

Doelstellingen

Klimaat

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Ruimtelijke inrichting 33.839 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 143 103 104 100 100 100
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 38 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1.116 1.087 542 450 450 450
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 12.744 11.981 9.009 3.323 596 597
8.3 Wonen en bouwen 545 627 642 642 642 642
Totaal Lasten 14.587 13.798 10.297 4.516 1.789 1.789
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 125 92 0 5 5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 729 137 140 140 140 140
8.1 Ruimtelijke ordening 41 429 31 31 31 31
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.940 11.913 9.107 3.367 568 542
8.3 Wonen en bouwen 841 629 693 693 693 693
Totaal Baten 15.551 13.233 10.063 4.231 1.437 1.411