Programma 8. Zorg en welzijn

Portefeuillehouders: Jos de Bruin (welzijn, gezondheidsbeleid), Paul van Liempd (zorg en CMD), John Frenken (GGD)

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Veilig opgroeien en opvoeden 1.  Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.
2.  Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.
3.  Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie.
4.  Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.
Iedereen kan meedoen 5.  Iedereen moet kunnen participeren.
6.  Mensen zijn financieel zelfredzaam.
7.  (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.
Samen wonen en leven 8.  Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.
9.  Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.
10. Mensen zijn sociaal actief.
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2018 21 mei 2014 Januari 2020
Visie wonen met zorg n.v.t. 29 augustus 2013 n.v.t.
Kader Sociaal Domein n.v.t. 31 augustus 2017 n.v.t.
Jeugdbeleid Son en Breugel: (op)groeien in een positief opvoedklimaat n.v.t. 9 mei 2019 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Veilig opgroeien en opvoeden

Doelstellingen

Iedereen kan meedoen

Doelstellingen

Samen wonen en leven

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Zorg en welzijn' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel wordt bij accommodatiebeleid rekening gehouden met duurzaamheid. Ook komt het thema terug bij de herijking van het subsidiebeleid.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Zorg en welzijn 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD Brabant-Zuidoost voert voor ons de (verplichte) taken van de Wet publieke gezondheid uit. Daarnaast ondersteunt ze de gemeente bij de invulling van hun (gezondheids)beleid, bijvoorbeeld via de vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De digitale VTV ‘Gezondheid verbindt in …’ bevat voor elke gemeente kernboodschappen, lokale cijfers en adviezen die het gezondheidsbeleid van Son en Breugel versterken. Of aanleiding geven tot het vernieuwen van beleid.

De GGD Brabant-Zuidoost is momenteel bezig met op orde brengen van de organisatie het uiteindelijke doel is een financieel stabiele GGD die inhoudelijk de goede en gewenste zorg kan leveren. Dit is het doel van de bestuursopdracht van de GGD.

 

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.770 1.920 2.029 1.901 1.866 1.851
6.2 Wijkteams 895 827 1.785 1.735 1.635 1.289
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 513 605 525 525 525 629
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.951 2.155 1.963 1.963 1.963 2.266
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.822 1.720 2.045 2.122 1.918 1.765
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 19 45 5 5 5 45
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 263 148 163 163 163 163
7.1 Volksgezondheid 604 650 653 656 662 668
Totaal Lasten 7.838 8.070 9.168 9.070 8.736 8.676
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 10 10 10 10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 231 165 169 169 169 169
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 301 224 181 181 181 230
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 123 0 0 0 0 0
Totaal Baten 659 389 360 360 360 409

Nieuw beleid

GGD

De GGD gaat in 2020 beginnen met het uitvoeren van de bestuursopdracht. Deze opdracht is tweeledig, enerzijds gaat de GGD aan de slag met het verbeteren van de organisatie. Anderzijds wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar inbesteedt bij de GGD. In de toekomst, vanaf 2021 zorgt dit voor een structureel positief resultaat van € 0,20 per inwoner. Om dit te realiseren is een eenmalige financiële impuls nodig van € 1,- per inwoner aangezien de algemene reserves van de GGD hiervoor onvoldoende zijn. Tevens is het resultaat van de bestuursopdracht dat de GGD in de toekomst niet meer voor iedere financiële wijziging naar de gemeenten moet stappen maar dit zelf kan opvangen. Incidenteel - € 16.911,- (uitgaven), structureel + € 3.382,- (korting/inkomsten).

Deelname aan landelijk programma "Langer Thuis"

Dit betreft inzet van expertise voor de uitvoering van het landelijk programma Langer Thuis.  Met het programma Langer Thuis beogen we dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en dat er een soepele overgang is tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo. Incidenteel € 50.000,- in 2020 en € 50.000,- in 2021.

Nieuwbouw Braecklant

Braecklant is toe aan nieuwbouw. In 2019/2020 vindt een onderzoek plaats naar wat er voor de wijken de Gentiaan en Sonniuspark nodig is aan functies voor een nieuw wijkgebouw. Hierbij wordt ook ook het onderwijs/kinderopvang en het jeugd en jongerenwerk betrokken. In 2020 kan de planvorming voor en het realiseren van de nieuwbouw plaatsvinden. Vanaf begroting 2022 worden dan de kapitaallasten van de nieuwbouw opgenomen ter hoogte van ca. € 70.000,-.

Tarieven huishoudelijke hulp

In de overeenkomsten met de aanbieders van huishoudelijke hulp en ondersteuning bij het huishouden is bepaald dat we jaarlijks de tarieven aanpassen. We volgen daarbij de cao-afspraken zoals die binnen de branche zijn overeengekomen (Cao VVT). De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 30.000,-.

Plan van aanpak Wmo en Jeugdhulp

Ook in Son en Breugel hebben we te maken met oplopende kosten voor Jeugdhulp en Wmo. Dit heeft verschillende oorzaken, die we de komende periode nader analyseren, alvorens te komen tot een Plan van aanpak hoe we de oplopende kosten kunnen  beperken, of zelfs kunnen terugdringen. Om in de meerjarenbegroting ook in 2022 en 2023 inkomsten van het rijk op te nemen voor Jeugdhulp wordt  door onze toezichthouder ook de eis gesteld om een plan van aanpak op te stellen om de kosten terug te dringen. Ons uitgangspunt is en blijft dat onze inwoners die de zorg nodig hebben, deze ook krijgen. Ook willen wij niet inboeten op kwaliteit van de zorg. Wij hebben er daarom voor gekozen om een algemene taakstelling op te nemen van € 50.000 in 2020, € 100.000 in 2021,  € 200.000 in 2022 en € 300.000 in 2023.