Verplichte beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Dit betreft een overzicht van de door de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) verplichte indicatoren.

Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator eenheid periode regio waarde omschrijving
Verwijzingen Halt aantal per 10.000 inwoners van 12-18 jaar 2018 Son en Breugel 101 Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt aantal per 10.000 inwoners van 12-18 jaar 2018 Nederland 119
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners 2018 Nederland 2
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2 Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 Nederland 5
Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 Nederland 3
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 3 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2018 Nederland 5
Functiemenging % 2018 Son en Breugel 70 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Functiemenging % 2018 Nederland 53
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15-65jr 2018 Son en Breugel 185 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15-65jr 2018 Nederland 146
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Son en Breugel 0 Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Nederland 2
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Son en Breugel 6 Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Nederland 23
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2018 Son en Breugel 1 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2018 Nederland 2
Niet-sporters % 2016 Son en Breugel 40 Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Niet-sporters % 2016 Nederland 49
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 Son en Breugel 93 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 Nederland 174
Hernieuwbare elektriciteit % 2017 Son en Breugel 3
Hernieuwbare elektriciteit % 2017 Nederland 17
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2018 Son en Breugel 303 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2018 Nederland 230
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2016 Son en Breugel 10 Het aantal nieuwbouwwoningen.
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2016 Nederland 7
Demografische druk % 2019 Son en Breugel 85 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Demografische druk % 2019 Nederland 70
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2019 Son en Breugel 609 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2019 Nederland 669
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 Son en Breugel 650 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 Nederland 739
Banen aantal per 1.000 inwoners van 15-65 jaar 2018 Son en Breugel 1.607 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.
Banen aantal per 1.000 inwoners van 15-65 jaar 2018 Nederland 774
Jongeren met delict voor rechter % 2015 Son en Breugel 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Jongeren met delict voor rechter % 2015 Nederland 1
Kinderen in uitkeringsgezin % 2015 Son en Breugel 4 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Cijfers worden medio september geactualiseerd.
Kinderen in uitkeringsgezin % 2015 Nederland 7
Werkloze jongeren % 2015 Son en Breugel 1 Cijfers worden medio september geactualiseerd.
Werkloze jongeren % 2015 Nederland 2
Netto arbeidsparticipatie % 2018 Son en Breugel 71 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Netto arbeidsparticipatie % 2018 Nederland 68
Personen met een bijstandsuitkering aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder tweede halfjaar 2018 Son en Breugel 20 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Personen met een bijstandsuitkering aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder tweede halfjaar 2018 Nederland 39
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw.15-65jr eerste halfjaar 2018 Son en Breugel 13 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw.15-65jr eerste halfjaar 2018 Nederland 31
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar tweede halfjaar 2018 Son en Breugel 7 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar tweede halfjaar 2018 Nederland 10
Jongeren met jeugdbescherming % tweede halfjaar 2018 Son en Breugel 0 Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming % tweede halfjaar 2018 Nederland 1
Jongeren met jeugdreclassering % tweede halfjaar 2018 Son en Breugel Geen data Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Jongeren met jeugdreclassering % tweede halfjaar 2018 Nederland 0
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners tweede halfjaar 2018 Son en Breugel 41 Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners tweede halfjaar 2018 Nederland 60