Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Portefeuillehouders: Jos de Bruin (onderwijs, sport, kunst & cultuur), Jan Boersma (monumentenbeleid, archeologie, Vestzak)

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs 1.   Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.
2.   Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.
3.   Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien 4.   Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.
5.   De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
6.   Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten 7.   Integreren van sport in het sociaal domein.
8.   Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen.
9.   Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten.
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd 11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel voor de komende generaties.
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2017 7 november 2017 n.v.t.
Beleidsplan voorschoolse voorzieningen en voor-en vroegschoolse educatie vanaf 2020 4 juli 2019 n.v.t.
Accommodatiebeleid n.v.t. 6 februari 2014 n.v.t.
Visie Sport en bewegen vanaf 2014 6 februari 2014 n.v.t.
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019 - 2030 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.

Doelstellingen

Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien.

Doelstellingen

Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten

Doelstellingen

Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Onderwijs, Sport en Cultuur' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. De verduurzaming van maatschappelijke gebouwen (o.a. onderwijsgebouwen) en sportcomplexen zorgt wel voor een reductie van de CO2-uitstoot. Dit komt echter vooral terug in het programma Duurzaamheid.
Bij de uitbreiding en nieuwbouw van onderwijshuisvesting willen we zoveel mogelijk klimaat neutraal bouwen. 

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Onderwijs, sport en cultuur 60 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 7 7 7 7
4.2 Onderwijshuisvesting 888 959 954 1.024 1.013 939
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 385 412 385 372 372 372
5.1 Sportbeleid en activering 177 138 171 168 168 168
5.2 Sportaccommodaties 640 495 672 654 651 648
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 497 603 450 450 450 450
5.4 Musea 5 7 7 7 7 7
5.5 Cultureel erfgoed 77 112 78 118 118 117
5.6 Media 418 449 381 381 380 380
Totaal Lasten 3.093 3.182 3.106 3.180 3.166 3.088
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 364 537 537 537 537
4.2 Onderwijshuisvesting 139 141 144 168 168 168
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 16 10 10 10 10 10
5.2 Sportaccommodaties 142 135 129 129 129 129
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 61 63 64 64 64 64
5.4 Musea 2 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 5 9 9 9 9 9
5.6 Media 30 36 37 37 37 37
Totaal Baten 395 757 930 954 954 954