Programma 9. Milieu en duurzaamheid

Portefeuillehouder: Paul van Liempd

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar. 1.  Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de oplossingen samen bedacht worden
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. 2.  In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en we dragen actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. 3.  In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en waarbij het gebruik van gezonde, natuurlijke en gerecyclede materialen en producten vanzelfsprekend is.
4.  In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. 5.  We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen.
6.  Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. 7.  In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen.
8.  Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. 9.  Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans.
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 met doorkijk naar 2030 6 oktober 2016 2020
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 2016-2022 6 oktober 2016 2022
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2017-2030 2 november 2017 n.t.b.

Wat gaan we ervoor doen?

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar.

Doelstellingen

De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.

Doelstellingen

Klimaat

Programma 9 heeft een totale CO2 opgave van 53.450 ton CO2, waarvan slechts 450 ton valt binnen het directe invloedsgebied van de gemeente. Het programma gaat verder dan het directe invloedsgebied (vandaar het negatieve effect wat genoemd is). Feitelijk wordt er dus meer CO2 gereduceerd.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Milieu en duurzaamheid -584 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieu gerelateerde zaken zoals bodem, externe veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
7.2 Riolering 788 900 595 899 995 1.008
7.3 Afval 1.391 1.318 1.427 1.480 1.501 1.522
7.4 Milieubeheer 471 416 484 402 400 398
Totaal Lasten 2.650 2.635 2.505 2.782 2.896 2.928
Baten
7.2 Riolering 1.181 1.351 1.343 1.371 1.402 1.415
7.3 Afval 1.741 1.698 1.832 1.899 1.925 1.951
7.4 Milieubeheer 20 25 28 26 24 22
Totaal Baten 2.942 3.074 3.203 3.297 3.352 3.388

Nieuw beleid

Meetnet Airias

Meetnet Aerias, fijnstof en geluidmeetnet wat door Eindhoven en Eindhoven Airport wordt toegepast wordt uitgebreid door heel de regio. Wordt grotendeels door Provincie en Odzob betaald, maar de gemeentelijke bijdrage per meetpunt is € 7.500,-.

Regionaal Operationeel Kader  Milieutoezicht

Op basis van het collegevoorstel Regionaal Operationeel Kader, waarin wordt aangesloten bij het advies van de omgevingsdienst om stapsgewijs te voldoen aan de handhavings- en toezichtdoelstellingen. De bijdrage voor 2020 is €13.073,-. Deze loopt op naar € 52.172,- in 2023.