Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyseoverzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

De analyse van het overzicht baten en lasten was in voorgaande begrotingsboekwerken opgenomen in de beleidsbegroting onder het onderdeel "wat mag het kosten". Vanwege de vergelijkbaarheid met de jaarrekening is de verschillenanalyse opgenomen onder deze paragraaf. In de verschillenanalyse worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2020 van deze begroting (2020 nieuw) en het jaar 2020 van de meerjarenbegroting 2019-2022 (2020 oud). De verschuivingen over de programma's door de nieuwe indeling in de taakvelden is per programma apart benoemd in de verschillenanalyse.

Bij elk programma is het onderdeel "toerekening salarissen / door-verdeling uren" opgenomen. In het verleden werd gebruik gemaakt van de kostenverdeelstaat. De kostenverdeelstaat is de methode om de algemene kosten van de gemeente zoals o.a. salarissen, huisvesting, bedrijfsvoering (samenwerking met Dienst Dommelvallei) door te verdelen naar de diverse beleidsproducten en programma's. Deze door-verdeling werd berekend door een uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal productieve uren.
Vanwege de wijzigingen in het BBV is deze methode niet langer toegestaan. De salariskosten worden nu eerst zoveel mogelijk direct toebedeeld aan taakvelden. De overhead blijft staan op het taakveld overhead en wordt niet toebedeeld aan andere taakvelden, behalve bij het taakveld grondexploitatie. Deze uitzondering is gemaakt, omdat het niet toerekenen van overhead aan dergelijke investeringskosten anders zou leiden tot een begrotingstekort. Dit zorgt ervoor dat er op elk programma flinke verschuivingen zijn ontstaan doordat niet langer de salaris inclusief overhead wordt toebedeeld, maar alleen salariskosten.
Daarnaast wordt extracomptabel de overhead toebedeeld aan de taakvelden afval, riolering en aan de leges. Dit is inzichtelijk gemaakt in de paragraaf lokale heffingen.