Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Inhoud

Programma 1 Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 1.509 -1.509 0 1.406 -1.406 0 1.310 -1.310 0 1.314 -1.314

Programma 2 Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.2 Burgerzaken 212 705 -493 224 664 -440 219 719 -500 201 721 -521

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 29 0 29 29 0 29 29 0 29 29 0 29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 859 -855 5 901 -896 5 919 -914 5 937 -933
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 558 -550 8 559 -551 8 572 -564 8 585 -577

Programma 4 Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 428 63 365 268 72 196 268 72 196 268 0 268
2.1 Verkeer en vervoer 24 1.766 -1.741 24 1.692 -1.668 24 1.693 -1.669 24 1.771 -1.746
2.2 Parkeren 0 41 -41 0 41 -41 0 41 -41 0 40 -40
2.5 Openbaar vervoer 0 15 -15 0 20 -20 0 20 -20 0 20 -20

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 537 0 537 537 0 537 537 0 537 537 0 537
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
4.2 Onderwijshuisvesting 144 954 -810 168 1.024 -855 168 1.013 -845 168 939 -771
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10 385 -375 10 372 -362 10 372 -362 10 372 -362
5.1 Sportbeleid en activering 0 171 -171 0 168 -168 0 168 -168 0 168 -168
5.2 Sportaccommodaties 129 672 -544 129 654 -526 129 651 -523 129 648 -520
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 64 450 -386 64 450 -386 64 450 -386 64 450 -386
5.4 Musea 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
5.5 Cultureel erfgoed 9 78 -69 9 118 -109 9 118 -108 9 117 -108
5.6 Media 37 381 -345 37 381 -344 37 380 -344 37 380 -343

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 35 0 35 25 0 25 25 0 25 25 0 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 1.568 -1.541 27 1.346 -1.319 27 1.422 -1.395 27 1.337 -1.310

Programma 7 Sociale zaken

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 3.373 4.103 -730 3.373 4.104 -730 3.373 4.104 -731 3.373 4.105 -732
6.4 Begeleide participatie 0 868 -868 0 868 -868 0 868 -868 0 868 -868
6.5 Arbeidsparticipatie 0 456 -456 0 461 -461 0 463 -463 0 463 -463

Programma 8 Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 169 2.029 -1.860 169 1.901 -1.732 169 1.866 -1.697 169 1.851 -1.682
6.2 Wijkteams 0 1.785 -1.785 0 1.735 -1.735 0 1.635 -1.635 0 1.289 -1.289
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 525 -525 0 525 -525 0 525 -525 0 629 -629
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 181 1.963 -1.783 181 1.963 -1.783 181 1.963 -1.783 230 2.266 -2.037
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 2.045 -2.045 0 2.122 -2.122 0 1.918 -1.918 0 1.765 -1.765
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 5 -5 0 5 -5 0 5 -5 0 45 -45
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 163 -163 0 163 -163 0 163 -163 0 163 -163
7.1 Volksgezondheid 0 653 -653 0 656 -656 0 662 -662 0 668 -668

Programma 9 Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
7.2 Riolering 1.343 595 748 1.371 899 472 1.402 995 408 1.415 1.008 407
7.3 Afval 1.832 1.427 405 1.899 1.480 419 1.925 1.501 424 1.951 1.522 429
7.4 Milieubeheer 28 484 -456 26 402 -376 24 400 -376 22 398 -376

Programma 10 Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 92 0 92 0 0 0 5 0 5 5 0 5
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 140 104 36 140 100 40 140 100 40 140 100 40
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 31 542 -511 31 450 -419 31 450 -419 31 450 -419
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 9.107 9.009 98 3.367 3.323 43 568 596 -27 542 597 -55
8.3 Wonen en bouwen 693 642 50 693 642 50 693 642 50 693 642 50

Programma 11 Economie

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
3.1 Economische ontwikkeling 34 121 -88 34 121 -88 34 121 -88 34 121 -88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 21 38 -18 21 38 -18 21 38 -18 21 38 -18
3.4 Economische promotie 34 66 -32 34 66 -32 34 66 -32 34 66 -32

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 274 0 274 153 0 153 -70 0 -70 -78 0 -78
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -1.086 1.086 0 -706 706 0 -381 381 0 21 -21
0.4 Overhead 81 6.114 -6.033 171 6.198 -6.027 171 6.159 -5.988 171 6.243 -6.072
0.5 Treasury 527 29 498 502 23 479 491 22 469 484 21 463
0.61 OZB woningen 2.209 70 2.139 2.279 70 2.209 2.350 70 2.280 2.424 70 2.354
0.62 OZB niet-woningen 1.973 14 1.960 2.023 14 2.009 2.073 14 2.060 2.125 14 2.111
0.64 Belastingen overig 9 34 -25 9 34 -25 9 34 -25 9 34 -25
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.615 0 19.615 20.047 0 20.047 20.574 0 20.574 21.260 0 21.260
0.8 Overige baten en lasten 316 651 -335 316 629 -313 316 1.127 -810 316 1.623 -1.307
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 225 -225 0 225 -225 0 8 -8 0 8 -8

Totaal

Bedragen x €1.000
Totaal Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 43.882 43.882 0 38.411 38.411 0 36.083 36.083 0 36.920 36.920 0