Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van het groen (openbaar groen), grijs (wegen en openbare verlichting) en blauw (riolering, gemalen en grondwater). Een rationeel beheer en onderhoud van dergelijke kapitaalgoederen is gebaat bij geautomatiseerde beheersystemen die tijdig de gewenste informatie verschaffen in het noodzakelijke onderhoud en de daarmee samenhangende kosten. Vandaar dat in deze paragraaf ingegaan wordt op de huidige stand van zaken van deze systemen.

Wegen en weginspectie

Beleid
Vanaf 2016 is het wegenbeheersysteem OBSURV binnen onze gemeente geïntroduceerd. Op basis van tweejaarlijkse inspecties worden de basisgegevens binnen dit systeem geactualiseerd. Het huidig areaal aan verhardingen is te verdelen in:

  • Elementenverhardingen : ca. 651.100 m2
  • Asfaltverhardingen: ca. 455.800 m2
  • Betonverhardingen: ca. 26.000 m2

Uitgangspunt van het onderhoud aan de gemeentewegen is dat die voldoet aan de kwaliteitsnormen van het CROW (Centrum voor onderzoek en regelgeving in de grond-, weg- en waterbouw en verkeerstechniek).
Het onderhoudsniveau van wegen is kwaliteitsniveau C. In de CROW- kwaliteitscatalogus wordt dit omschreven als matig. Het onderhoudsniveau van trottoirs wordt in de periode 2018-2020 naar kwaliteitsniveau B (kwaliteit: voldoende) gebracht.

Algemeen
In 2020 wordt een nieuw beheerplan wegen opgesteld. 

 

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 Commissie GZ: 6 januari 2016 2020


Uitgangspunten

De kosten voor noodzakelijke reconstructies c.q. vervangingen van weg verhardingen worden niet in de reguliere onderhoudsbegroting meegenomen. Aan de hand van de weg inspecties zal hiervoor zo nodig een afzonderlijk voorstel aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel staan de beschikbare budgetten voor het groot onderhoud exclusief de eigen uren.

Financieel 2020 2021 2022 2023
Groot onderhoud asfvaltverhardingen, klinkerwegen en troittors (incl inspectie) 383.903 396.503 383.903 396.503
Klein onderhoud klinkerwegen en trottoirs 212.900 69.820 69.820 141.360
Totaal 596.803 466.323 453.723 537.863

Naast bovenvermelde bedragen is ultimo 2019 nog € 289.870,- in de egalisatie reserve wegen beschikbaar.

De bedragen voor het klein onderhoud wisselen momenteel jaarlijks vanwege het versneld uitvoeren van het verhogen van het onderhoudsniveau van de trottoirs. In het eerste jaar is er sprake van een hoog bedrag omdat dan ook werkzaamheden uit latere jaren worden uitgevoerd.

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud is op een aantal locaties geconstateerd. Het achterstallig onderhoud voor 2020 wordt met regulier onderhoud of met projectwerkzaamheden opgelost.

Openbare verlichting

Beleid
Aan de hand van het databeheersysteem worden jaarlijks de onderhoud- en vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de begroting.

Duurzame openbare verlichtingsinstallatie
De openbare verlichting van ca 4.800 armaturen is in 2017-2018 in één keer verduurzaamd, middels het project verledden. De bestaande armaturen zijn vervangen door led armaturen en daarnaast zijn lichtmasten welke niet meer voldeden aan de veiligheid vervangen door nieuwe masten. Om overal aan de ROVL richtlijnen te voldoen worden op viertig locaties in 2020 nog (kleine) aanpassingen gedaan aan de openbare verlichting.

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsnota openbare verlichting N.v.t. 6 oktober 2016 N.v.t.

Uitgangspunten
Kwalitatief goede openbare verlichting waarbij de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid als speerpunten gelden.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de verlichting excl. kleine reparaties en eigen uren weergegeven.

Financieel 2020 2021 2022 2022
Onderhoud verlichting 58.622 58.622 58.622 58.622
Totaal 58.622 58.622 58.622 58.622

Achterstallig onderhoud
Tijdens het project verledden is het achterstallig onderhoud weggewerkt. De gemeente Son en Breugel beschikt over een moderne en functionele openbare verlichtingsinstallatie.

Civieltechnische kunstwerken

Beleid
In 2016 zijn er meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP's) opgesteld. Op dit moment vind er een inhaalslag plaats met betrekking tot het onderhoud van de diversen kunstwerken, brug Planetenlaan en Dommelpas. Na deze werkzaamheden zullen de MJOP's in 2020 worden geactualiseerd en worden de financiële consequenties in de begroting c.q. meerjarenbegroting meegenomen. Het streven is om het onderhoudsbudget voor de kunstwerken af te stemmen op de thans voorziene gemiddelde onderhoudsnorm.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP civieltechnische kunstwerken n.v.t. n.v.t. 2020

Uitgangspunten
De MJOP's worden opgesteld om de civiele kunstwerken op een efficiënte en effectieve wijze in stand en veilig te houden. De wijze waarop zal in de MJOP’s worden opgenomen.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel zijn de bedragen voor het onderhoud van de civiele kunstwerken excl. kleine reparaties weergegeven.

Financieel 2020 2021 2022 2023
Onderhoud civiele kunstwerken 6.121 6.121 6.121 6.121
Totaal 6.121 6.121 6.121 6.121

Naast bovenstaande bedragen voor het reguliere onderhoud is er ook een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de levensduur verlenging van de bruggen Planetenlaan en Dommelpas. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd, zodat in 2020 de fysieke uitvoering kan plaatsvinden.

Achterstallig onderhoud
Er is sprake van achterstallig onderhoud aan de bruggen Planetenlaan en Dommelpas. Deze bruggen worden in 2020 aangepakt. 

Groenvoorzieningen

 

Beleid
In 2011 is het volledige groenareaal in de gemeente inclusief industrieterrein Ekkersrijt geïnventariseerd. Deze gegevens zijn verwerkt in het groenbeheersysteem Obsurv. Op basis van deze gegevens wordt snel inzicht verkregen in de onderhoudskosten en de tijdsplanning van personeel en materieel zodat sturing gegeven kan worden aan de onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Dit is een belangrijk management instrument om op verantwoorde wijze beleidskeuzes te kunnen maken.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 2013-2023 6 februari 2014 2022

Uitgangspunten
Het hoofddoel van het groenbeleidsplan is om een samenhangend beleid en beheer van het openbaar groen voor de gemeente, naar tevredenheid van bewoners en bedrijven. Een duurzame groenstructuur. Behoud en waar mogelijk versterking van kwaliteiten voor de toekomst.

Jaarlijks onderhoudsbudget
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het groot onderhoud aan het openbaar groen weergegeven. Het betreft hier de bestekken voor de verschillende wijken.

Financieel 2020 2021 2022 2023
Exploitatiebudget 414.348 414.348 414.348 414.348
Totaal 414.348 414.348 414.348 414.348

Naast de reguliere onderhoudsbudgetten is voor de uitvoering van het groenbeleidsplan € 490.000,- gereserveerd. Naar verwachting resteert hiervan eind 2020 € 34.000,-.

Financieel 2020 2021 2022 2023
Besteding uit reserve 34.000 24.000 24.000 0
Saldo reserve per 31-12 62.162 38.162 14.162 14.162

De uitvoering van het groenbeleidsplan zal naar verwachting doorlopen tot en met 2023.

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Riolering

Beleid
Het beleid wordt vastgelegd in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Naast het feit dat een VGRP een wettelijk verplicht plan is dit ook het middel om de gemeentelijke watertaken hierin vast te leggen. Er zijn 4 gemeentelijke zorgplichten: zorgplicht voor stedelijk afvalwater; zorgplicht voor hemelwater; zorgplicht voor grondwater en de zorgplicht voor beheer en onderhoud van de riolering. Daarnaast zijn in het VGRP maatregelen opgenomen die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Het rioleringsplan geeft inzicht in de infrastructuur zoals reconstructies en vervangingen van het stelsel. Het is tot stand gekomen op basis van een theoretisch/strategische benadering ofwel de economische levensduur van de riolering binnen het databestand.

Nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en operationele planning 2016 – 2022
Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).
Op 6 oktober 2016 is het VGRP 2016-2022 vastgesteld door uw gemeenteraad. Overeenkomstig het collegeprogramma is in dit plan een paragraaf opgenomen over MEER (Maatschappelijk; Economisch; Ecologisch en Ruimte). Verder zijn in dit plan de ambities voor duurzaamheid opgenomen.

In het VGRP 2016 – 2022 is een overzicht opgenomen van de te nemen verbetering- en vervangingsmaatregelen. Hieraan zijn tevens de financiële consequenties gekoppeld.
Er is aandacht geschonken aan acties die ondernomen moeten worden in het kader van de klimaatverandering waarbij grote droge periodes worden afgewisseld met forse natte periodes. Aandacht voor hittestress en wateroverlast zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.
De financiële gevolgen zijn de basis voor het vaststellen van een kostendekkende rioolheffing.


Samenwerking binnen de afvalwaterketensystemen (OAS) cluster Eindhoven

Binnen het samenwerkingsverband worden maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Dommel en de zij-beken te laten voldoen aan de ecologische Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De KRW- richtlijn is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa uiterlijk 2027 op een goed niveau is en blijft. Voor het stroomgebied van de Boven-Dommel en de zij-beken werken dus de betrokken partijen (gemeenten en waterschap De Dommel) samen in het Waterportaal Zuidoost Brabant.
Gezamenlijk is onderzoek gedaan naar maatregelen die nodig zijn om de waterkwaliteit op het vereiste niveau te brengen en te houden tegen de laagste maatschappelijke kosten. De maatregelen bestaan voornamelijk uit het beluchten van de Dommel en zij-beken en maximaal uit nutten van de bestaande infrastructuur (rioolnetwerken).
In 2017 zijn de genomen maatregelen geëvalueerd en is de bestaande overeenkomst vernieuwd voor de periode 2017-2020.

Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 6 oktober 2016 N.v.t.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

In onderstaande tabel staan de kosten voor het onderhoud aan het rioolstelsel. Daarnaast zijn er ook kosten voor o.a. planvorming, kapitaallasten en interne uren. 

De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op het gemeentelijk rioleringsplan en zijn opgenomen op het activiteitenplan.


Financieel 2020 2021 2022 2023
Onderhoudskosten riolering 419.161 291.661 291.661 291.661
Totaal 419.161 291.661 291.661 291.661

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Gebouwen

Beleid
Onderscheid moet worden gemaakt in schoolgebouwen en de overige gebouwen zoals gemeentehuis, werf, combigebouw en bibliotheek, Oud Raadhuisje en Vestzaktheater.

Schoolgebouwen
In december 2011 is het Integraal Huisvesting Plan (IHP) 2012-2015 voor de scholen door de raad vastgesteld. In het IHP is nieuwbouw/renovatie opgenomen voor 6 basisscholen. De Ruimte. De Bloktempel, De Stokland, De Regenboog, De Sonnewijzer en De Harlekijn.
In 2014 is besloten het gebouw aan de Zandstraat (Harlekijn) niet uit te breiden. De leerlingen passen vanaf schooljaar 2014 – 2015 weer in het gebouw aan de Zandstraat. De middelen die hiervoor bestemd waren worden besteed aan de parkeer- en groenvoorziening Stokland en Bloktempel.
De bouw van de Bloktempel, De Ruimte, De Stokland en de Sonnewijzer zijn inmiddels gerealiseerd.
Voor de komende jaren is financiële ruimte ingebouwd (groeipad scholen) om de toekomstige kapitaallasten voor nieuwbouw/renovatie te dekken uit het IHP.
Met ingang van 1 januari 2015 is het onderhoud van de scholen volledig naar de schoolbesturen gegaan.
De gemeente blijft verantwoordelijke voor het onderhoud van de Vijverberg en de drie noodgebouwen aan de Ruysdaelstraat. De gebruikers van de noodgebouwen betalen hun rijksvergoeding door aan de gemeente. De Vijverberg is als tijdelijke huisvesting door de gemeente Son en Breugel in gebruik.

Overige gebouwen
De fysieke staat van de gemeentelijke gebouwen en daarmee het noodzakelijke onderhoudsniveau zijn in navolging van de schoolgebouwen opgenomen binnen een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Eind 2014 is een actualisatie van de MJOP’s uitgevoerd en deze zijn aan de raad aangeboden ter vaststelling. Op 2 december 2015 zijn deze vastgesteld in de raad.
Deze actualisatie betreft alleen van gemeentelijke gebouwen waar geen grote renovatieplannen/nieuwbouw bekend zijn en dat deze in hun huidige vorm intact blijven. Het onderhoudsniveau van sporthal De Bongerd, Vestzaktheater en MF gebouw Genovevastraat is terug gezet naar instandhouding. Daarnaast zijn de MJOP’s uitgesplitst in groot onderhoud en dagelijks onderhoud.

In het kader van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed loopt op dit moment een onderzoek naar welke investeringen/aanpassingen er nodig zijn om deze klimaatneutraal te krijgen. De gebouwen waarvan het onderhoudsniveau is terug gezet naar instandhouding zal vanuit de diversen projecten moeten worden meegenomen in de verduurzaming.

Het onderhoudsbudget voor de gemeentelijke gebouwen zal aan de hand van het bovenstaande in 2019 worden geactualiseerd.
Beleidsplan

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
MJOP gebouwen N.v.t. 2 december 2015 2019

Uitgangspunten
Periodiek dienen de bestaande meerjarenonderhoudsprogramma’s (MJOP’s) te worden geactualiseerd zodat planning en uitvoering in een lijn blijven en de kosten/budgetten actueel blijven. Een MJOP wordt opgesteld voor alle gemeentelijke gebouwen die op de huidige wijze in stand worden gehouden en waarvoor geen nieuwbouw in de planning staat.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

 

Financieel 2020 2021 2022 2023
Dotatie voorziening 75.000 75.000 75.000 75.000
Besteding uit voorziening 146.297 437.126 64.394 212.118
Saldo voorziening per 31-12 772.782 410.656 421.262 284.144

Achterstallig onderhoud
Momenteel is sprake van achterstallig onderhoud, mede doordat geplande renovaties uitgesteld zijn. Actualisatie hiervan zal worden voorzien vanuit de MJOP’s.

Speeltoestellen

Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de speeltuinen voldoen aan de veiligheidseisen van het attractie- en speeltuinenbesluit. Om hieraan te voldoen zijn in de afgelopen jaren alle speeltoestellen vervangen. De investeringen zijn afgesloten. Elk jaar worden de speeltoestellen gecontroleerd door een externe partij en eventuele tekortkomingen worden hersteld.

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen
In onderstaande tabel wordt het meerjarenbudget voor het onderhoud aan de speelvoorzieningen. Dit budget omvat o.a. onderhoud, inspectie kleine vervangen en schoonmaak van de speelvoorzieningen.

Financieel 2020 2021 2022 2023
Exploitatiebudget 24.266 24.266 24.266 24.266
Totaal 24.266 24.266 24.266 24.266

Achterstallig onderhoud
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.