Programma 4. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Jan Boersma

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Goede bereikbaarheid 1. Verkeersdeelnemers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.
2. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
3. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname 4. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.
5. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan lokaal vastgestelde kwaliteitseisen op basis van landelijk gehanteerde normen.
Leefbare (woon)omgeving 6. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar.
7. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.
Duurzaam investeren 8. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beheerplan wegen 2016-2020 2016-2020 2021
Mobiliteitsvisie Son en Breugel 2014-2030 13 maart 2014 2021
Beleidsnota openbare verlichting n.v.t. 6 oktober 2016 n.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken 2017-2036 n.v.t. n.v.t
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Goede bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid

Doelstellingen

Leefbare (woon)omgeving

Terug naar navigatie - Leefbare (woon)omgeving

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

De CO2-reductiedoelstelling vanuit het programma Verkeer en Vervoer gaat over de emissie die samenhangt met het wegverkeer binnen de bebouwde kom en op de buitenwegen. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente al stappen gezet door het groen inkopen van energie en het verledden van de openbare verlichting. Verdere projecten en activiteiten leiden maar tot een beperkte vermindering van de uitstoot.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Verkeer en vervoer 16.725 0

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 1.393 63 72 72 0
2.1 Verkeer en vervoer 1.348 1.498 1.766 1.692 1.693 1.771
2.2 Parkeren 17 49 41 41 41 40
2.5 Openbaar vervoer 22 14 15 20 20 20
Totaal Lasten 1.388 2.954 1.884 1.825 1.826 1.831
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 1.572 428 268 268 268
2.1 Verkeer en vervoer 158 24 24 24 24 24
Totaal Baten 158 1.595 452 292 292 292

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Luchtfoto's en kartering 

Voor diverse werkzaamheden hebben we actuele luchtfoto's en nauwkeurig kaartmateriaal nodig. De kosten hiervoor bedragen € 10.000,-. Deze kunnen worden gedekt middels de bouwleges.

Aanpassen bovenbouw wegen Zandstraat en Taylorstraat

Voor het aanpassen van de wegen Zandstraat en Taylorstraat is in 2022 een kapitaallast opgenomen van € 76.667,- en in 2023 van € 76.000,-. Dit loopt door in 2024 en verder.

Mobiliteit en veiligheid in het verkeer

In het coalitieprogramma is opgenomen dat verkeersdeelnemers, in het bijzonder fietsers, zich in de openbare ruimte veilig voelen en prettig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hierom gaan we in 2020 een nieuwe verkeersvisie opstellen. Kosten bedragen eenmalig € 40.000,-.