Programma 1. Bestuurlijke zaken

Portefeuillehouders: Hans Gaillard, Paul van Liempd (Communicatie, nieuw bestuursstijl, burgerparticipatie)

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers actief betrekken bij het maken van keuzes 1. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.
2. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad.
3.    Inzetten van communicatie als strategisch instrument.
4.    Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.
5.    Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.
6.    Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.
7.    Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente 8.    Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.
9.    Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.
10.  Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.
Son en Breugel: een integere overheid 11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur.
Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen 12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen het bestuur.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Visie op Bestuurlijke Toekomst onbepaalde tijd 18-06-2015 en 02-11-2017 n.v.t.
Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks; door die fracties vastgesteld op 15 juni 2018 2018 - 2022 raad 28 juni 2018: t.k.n. n.v.t.
Beleidskader Integriteit 2015 onbepaalde tijd, vanaf maart 2015 26 maart 2015 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes

Doelstellingen

Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente

Doelstellingen

Son en Breugel: een integere overheid

Doelstellingen

Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen

Doelstellingen

Klimaat

Aan het Programma 'Bestuurlijke Zaken' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gekoppeld. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Wel leveren we met de nieuwe bestuursstijl op een integrale wijze een bijdrage aan deze doelstellingen. De resultaten daarvan komen ten goede van andere programmaonderdelen.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Bestuurlijke zaken 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
In Zuidoost Brabant werken de 21 gemeenten samen op het terrein van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Het betreft een strategische samenwerking onder de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Tevens valt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder deze Metropoolregio. Hieronder is een deel van het archief van Son en Breugel gehuisvest. 

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.303 1.340 1.509 1.406 1.310 1.315
Totaal Lasten 1.303 1.340 1.509 1.406 1.310 1.315
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 93 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 93 0 0 0

Nieuw beleid

Klare taal

In het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, willen we met onze omgeving in klare taal communiceren. Hiervoor is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. Er is een post van € 18.000,00 voor strategische communicatie nog beschikbaar in 2019.

Logo

We communiceren steeds meer met digitale communicatiemiddelen. Het logo van de gemeente is niet geschikt voor digitale uitingen en dient hierop aangepast te worden. Er is een budget van € 10.000,00 beschikbaar.