Programma 7. Sociale zaken

Portefeuillehouder: Paul van Liempd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inkomensondersteuning 1. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
Iedereen moet kunnen meedoen 2. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD)
Iedereen aan het werk 3. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Uitgangspunten Participatiebeleid n.v.t. Commissie BZ 2 september 2014 n.v.t.
Verordeningen participatiewet n.v.t. 18 december 2014 n.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Er is geen CO2 –doelstelling verbonden aan dit programma aangezien het effect van de programma’s op het klimaat vooralsnog op hoofdlijnen wordt bekeken. Toch kan het zijn dat er maatregelen worden genomen die een positief effect hebben op het klimaat.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Sociale zaken 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Son en Breugel. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking (tot en met 2019). De WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.
Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er twee concrete projecten gestart.

1. POP Vergunninghouders
Voor elke nieuwe vergunninghouder is en wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.

2. Kansen voor inwoners met een gemeentelijke uitkering
Met de integrale CMD werkwijze organiseren we betere ondersteuning op gebied van zorg en activering.

Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament voor de samenwerking met WSD.

Dienst Dommelvallei

  • Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, Bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds (gsf) en andere gemeentelijke sociale wetten) uit. Ook wordt beleidsmatig op dit taakveld de gemeente geadviseerd.
  • Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei, samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente, aan de dienstverlening aan haar inwoners.
  • Samen met de WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (Pop vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 3.693 4.076 4.103 4.104 4.104 4.105
6.4 Begeleide participatie 908 931 868 868 868 868
6.5 Arbeidsparticipatie 362 431 456 461 463 463
Totaal Lasten 4.962 5.438 5.428 5.433 5.435 5.436
Baten
6.3 Inkomensregelingen 3.370 3.289 3.373 3.373 3.373 3.373
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 3.370 3.289 3.373 3.373 3.373 3.373

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Versterking integrale aanpak criminaliteit en handhaving sociale zaken

Hiervoor is een structureel budget van € 14.000,- nodig