Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Jan Boersma

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Leefbare (woon)omgeving 1. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.
2. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.
3. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.
Goed vertoeven 4. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.
5. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten.
6. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.
Leefbare (woon)omgeving 7. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.
8. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Groenbeleidsplan 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014 2022
Uitwerkingsplan Oud Meer 2013 - 2024 2013 - 2024 6 februari 2014
Evenementenbeleid
Beleidsnotitie Gladheidsbestrijding 2008
Beleidsnotitie spelen 2019 - 2024 2019

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?

Leefbare (woon)omgeving

Terug naar navigatie - Leefbare (woon)omgeving

Doelstellingen

Goed vertoeven

Terug naar navigatie - Goed vertoeven

Doelstellingen

Klimaat

Terug naar navigatie - Klimaat

Aan het Programma 'Openbaar groen en openluchtrecreatie' zijn geen CO2 reductiedoelstellingen gehangen. Dit programma levert dus geen directe bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente. Meer groen in de gemeente zorgt wel voor een compensatie van de uitstoot, maar de omvang daarvan is zeer beperkt en niet te berekenen.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.569 1.254 1.568 1.346 1.422 1.337
Totaal Lasten 1.569 1.254 1.568 1.346 1.422 1.337
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 36 35 25 25 25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 49 27 27 27 27 27
Totaal Baten 49 63 62 52 52 52

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Speeltuinen

In 2019 heeft de Jeugdgemeenteraad een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal speeltuintjes. Zij hebben ideeën gegeven voor de invulling van specifieke speeltuinen. Hiervoor is een investering van € 30.000,- nodig. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen ca €1.100,-.

Toezicht onderhoudsbestekken

Momenteel vindt er slechts reactief toezicht op de aannemers van de onderhoudsbestekken plaats. Om de kwaliteit waarvoor we betalen goed te borgen, is adequate begeleiding van en toezicht op de werkzaamheden van de diverse aannemers noodzakelijk. Hiervoor is 3 jaar een bedrag van € 40.000,- nodig dat tevens wordt gebruikt om de eigen dienst op te leiden in toezicht op externe werkzaamheden en het begeleiden van aannemers.

Eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups is landelijk fors toegenomen. De verwachting is dat we de komende 3 jaar een budget van € 20.000,- per jaar nodig hebben om maatregelen te nemen om de natuurlijke bestrijding te bevorderen.

Diverse maatregelen groen onderhoud

Voor diverse werkzaamheden, zoals regie uren groen, onkruidbestrijding, snoeiwerkzaamheden, zwerfafval, et cetera is een structureel bedrag nodig van € 50.000,-.