Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Jan Boersma

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen 1.    Een reëel en structureel sluitende begroting.
2.    Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
3.    Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24 mei 2011 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21 maart 2013 n.v.t.
Belastingverordeningen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.798 0 -1.086 -706 -381 21
0.4 Overhead 5.065 0 6.114 6.198 6.159 6.243
0.5 Treasury 73 0 29 23 22 21
0.61 OZB woningen 93 0 70 70 70 70
0.62 OZB niet-woningen 14 0 14 14 14 14
0.64 Belastingen overig 32 0 34 34 34 34
0.8 Overige baten en lasten -2 0 651 629 1.127 1.623
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 116 0 225 225 8 8
Totaal Lasten 7.189 0 6.052 6.487 7.052 8.034
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 0 274 153 -70 -78
0.4 Overhead 166 0 81 171 171 171
0.5 Treasury 516 0 527 502 491 484
0.61 OZB woningen 1.938 0 2.209 2.279 2.350 2.424
0.62 OZB niet-woningen 1.724 0 1.973 2.023 2.073 2.125
0.64 Belastingen overig 11 0 9 9 9 9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 17.883 0 19.615 20.047 20.574 21.260
0.8 Overige baten en lasten 0 0 316 316 316 316
Totaal Baten 22.239 0 25.004 25.499 25.915 26.710

Nieuw beleid

Basis op orde

De Basis op orde van onze organisatie in een zelfstandig Son en Breugel is bij de kadernota uitvoerig aan de orde geweest. Bij de voorbereiding van de begroting heeft het college de signalen vanuit de raad over de Basis op orde als zeer ondersteunend ervaren.

In de begroting 2020 en volgende jaren is daarom extra budget opgenomen. Dat was een flinke klus, omdat de gemeente te kampen heeft met grote extra uitgaves (tegenvallers). Toch vinden wij met de gemeenteraad extra budget voor versterking belangrijk.

Veelal gaat het om personeelsbudget, maar soms kan het ook gaan om extra budget om ons door samenwerking te versterken en huidige knelpunten weg te nemen. Maar ook een afgewogen ambitiebepaling is een belangrijke knop om aan te draaien.

Versterking griffie.

Er komt extra budget € 80.000 voor het aantrekken van een ervaren

raadsadviseur, die de ondersteuning van de raad mede voor zijn/haar rekening gaat nemen. In de afgelopen jaren hebben naast de griffier enkele medewerkers uit onze organisatie tijd besteed aan het griffiewerk (bijvoorbeeld commissies). Dat komt in 2020 te vervallen en zal een verlichting geven.

Versterking toezicht.

Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is sprake van structurele onderbezetting bij toezicht. De eerste stap is dat er vanaf 2020 extra budget van € 60.000,- is voor directe versterking. Verder werken we aan een plan van aanpak hoe dit taakveld VTH verder versterkt kan worden. Eerder is door een onafhankelijk bureau becijferd dat 3,3 fte nodig is. Hoe gaan we daar mee om? Dit hangt af van het ambitieniveau en de uitvoering in eigen beheer, in samenwerking met andere gemeenten of inhuur van bijvoorbeeld de ODZOB. Dit komt in het plan van aanpak.

Versterking bij diverse taakvelden voor beleid en ondersteuning in de organisatie.

Er is extra budget in de begroting 2020 -2023 opgenomen voor personele versterkingen. In totaal is er structureel € 140.000 opgenomen (waarvan €40.000 bestaand budget is) en voor 2020 en 2021 aanvullend € 90.000. We kunnen hiermee 4 tot 5 nieuwe mensen aantrekken. We kiezen hierbij met name voor starters. Enerzijds vanwege de budgettaire mogelijkheden; anderzijds vanwege de impuls voor een vitale organisatie. Een goede balans tussen jonge talentvolle medewerkers en ervaren medewerkers die in de beginfase hun kennis en ervaring kunnen delen. Daardoor ontstaat een inspirerende mix van talent en ervaring.

Ook in andere programma’s is aandacht voor versterking van de organisatie, zoals bij programma 4 voor extra inzet bij groen en bij programma 4 voor de versterking basisregistraties Adressen en Gebouwen en Grootschalige Topografie. Niet alleen gaat het bij Basis op orde om geld.

Ambitiebepaling.

De (werk)druk die we ervaren heeft onder andere te maken met de veelheid aan ambities, de kaders die gesteld worden. Duidelijke kaders en consistentie van beleid. Willen we ook niet teveel tegelijk? Kunnen we ons beter focussen? Kunnen we onze prioriteiten scherper stellen en niet alles even belangrijk maken? Bij het opzetten van de bestuurlijke planning is dit een belangrijk aandachtspunt.

Organisatieontwikkeling.

Terecht heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de kadernota aangegeven niet alle knelpunten vertaald te willen zien in budget, maar ook dat de organisatieontwikkeling een bijdrage kan leveren aan de Basis op orde. Met enthousiasme leveren veel medewerkers in de vorm van een co-creatieteam een bijdrage aan de organisatieontwikkeling. De wijze waarop we het werk (slim en integraal) organiseren en de versterking van de onderlinge samenwerking kunnen mede een antwoord geven op de knelpunten uit Basis op orde. Dat hoeft dus niet persé extra geld te betekenen, maar mogelijk ook een andere inzet ervan. We moeten ons realiseren dat dit groeiproces ook tijd en energie vraagt van de medewerkers. Bij de planning van onderwerpen zullen we hier rekening mee moeten houden.