Eigen begroting raad

Eigen begroting raad

Terug naar navigatie - Eigen begroting raad

Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Bestuurlijke en economische zaken.

 

Meerjarenraming:

  • Notulering raads- en commissievergaderingen: het bedrag is verhoogd op basis van de prognose voor 2019 en de verwachting dat het aantal vergaderingen in 2020 zal toenemen.
  • Informele activiteiten raad: Het bedrag is verhoogd in verband met uitbreiding van het aantal informele activiteiten, met als doel bevordering ontspannen onderlinge verhoudingen binnen het bestuur.
  • Bijeenkomsten raad: Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijeenkomsten met burgers/ organisaties en werkbezoeken.

realisatie 2019 (nog actualiseren) Begroting 2020 Begroting 2021
Notulering raads- en commissievergaderingen 30.268 32.000 32.480
Attentie einde jaar 458 549 557
lidmaatschappen vng, fonds ggu 67.229 72.102 73.184
Lidmaatschap Vereniging voor raadsleden 1.334 1.350 1500
Lidmaatschap vereniging van griffiers 405 450 450
Informele actitviteit raad 2.155 6.750
Jaarlijkse bijdrage aan fracties 4.945 6.000 7000
Loonkosten 17 raadsleden, griffier (0,5fte) 286.161 240.000
Naheffing werkkostenregeling 29.206 26.657
Presentiegelden burgerleden 19.707 2.638
Conferenties en studiedagen 1.412 4.000
Rekenkamercommissie 23.074 23.397
nieuwe bestuursstijl 16.133 40.000
Bijeenkomsten raad 1.746 5.000
Totaal budget raad 414.540 460.893