Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel;


Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Naamloze Vennootschap Brabant Water te Den Bosch;


Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
 • Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel;
 • Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel;
 • Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij: uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
BDU: Brede doel uitkering.
BOR: Bestuurlijk overleg randgemeenten.
DB: Dagelijks bestuur.
GR: Gemeenschappelijke regeling.
NV: Naamloze Vennootschap

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
Doel en openbaar belang Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte. Per 1 januari 2015 maakt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. RHCe heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van de cultuurhistorische informatie.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De regio wordt bestuurd op verschillende overheidsniveaus (lokaal, subregionaal en regionaal) en er wordt steeds geschakeld tussen de verschillende niveaus. De samenwerking vindt niet alleen plaats op de schaal van de 21 gemeenten, maar ook op subregionaal niveau. Flexibele samenwerkingsverbanden, die gebaseerd zijn op gelijkluidende belangen van de deelnemers, worden steeds belangrijker. Daarnaast kan de Metropoolregio op tijdelijke thema’s de gezamenlijke belangen zowel van alle gemeenten als van enkele gemeenten behartigen. Door deze samenwerking wordt niet alleen een kostenbesparing gerealiseerd, maar worden de (ontwikkelings)mogelijkheden van de (sub)regio(‘s) beter benut. Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden de thema’s economie, ruimte en mobiliteit verkend en wordt de regionale strategie bepaald. De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.
Veranderingen en ontwikkelingen Na de evaluatie in 2017 is een stevig doorontwikkelingstraject voor de Metropoolregio gestart. Er is een ambitiedocument opgesteld welke wordt uitgewerkt in een samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord zal begin 2019 aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Daar hangt dan mogelijk ook gelijk een herziening van de juridische constructie aan vast. Het RHCe heeft in 2017 een extern onderzoek laten uitvoeren in verband met exploitatietekorten. Hieruit bleek dat de deelnemende gemeenten weinig vertrouwen in het RHCe in de huidige vorm hebben. Dit is voor de bestuurscommissie RHCe aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Eind 2018 wordt bezien of de ingezette doorstart kan worden voorgezet. Blijkt er desondanks onvoldoende vertrouwen te zijn dan wordt onderzoek gedaan na andere toekomscenario's. De verwachting is dat medio 2019 de resultaten hiervan bekend zijn en hierover besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het RHCe te positioneren als archiefinstelling separaat van de Metropoolregio Eindhoven.
Risico’s In het ambitiedocument dat in maart 2017 is vastgesteld is duidelijk geworden dat de Metropoolregio zich alleen nog richt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. De overige taken worden overgedragen. Deze overdracht dient warm te zijn en gepaard te gaan met middelen. Vooralsnog worden voorbereidingen getroffen, maar dit houdt een risico is.
Afbreukrisico van geen deelname Het risico is dat de gemeente Son en Breugel zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.
Alternatieven voor geen deelname Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een bestuursovereenkomst gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven en wordt er ook in Dommelvalleiverband samengewerkt. Op het niveau van Zuidoost-Brabant is, inhoudelijk gezien, geen vergelijkbare samenwerking.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: Hans Gaillard, plv. lid: Paul van Liemd.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang Opsplitsing bijdrage MRE 2019 2020
Regionale opgaven 63.840 65.877
Stimuleringsfonds 59.526 59.963
Brainport Development 41.608 41.608
Streekarchief (RHCe) 56.128 60.980
Totaal 221.102 228.428
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 4.280.060 3.100.459 2.920.237
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 17.412.698 16.976.328 16.183.572
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 1.005.001 0 0
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven
Doel en openbaar belang De ODZOB is opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen in: de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken; de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving, zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving.
Veranderingen en ontwikkelingen ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen zijn daartoe noodzakelijk. Een deel van de deelnemers ziet op deelregionaal niveau, bijvoorbeeld binnen Dienst Dommelvallei, mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.
Risico’s Indien de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel vormt van het totale uitvoeringsprogramma en -budget van de ODZOB is de individuele invloed van de gemeente(n) daardoor beperkt.
Afbreukrisico van geen deelname Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de (incidentele) verzoektaken. De ODZOB voert daarnaast ook de individuele verzoektaken en collectieve taken uit. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor alle deelnemers van de GR.
Alternatieven voor geen deelname De deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Voor de uitvoering van een deel van de individuele verzoektaken is ook een samenwerking binnen Dienst Dommelvallei denkbaar. Deels gebeurt dit al, onder andere met betrekking tot de voorbereiding van de AB-vergaderingen.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: Paul van Liemd (wethouder), plv. Hans Gaillard (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, jaarrekening); daarnaast incidenteel afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang Volgens werkprogramma 2019 2020
Landelijke basistaken 141.190 148.459
Verzoektaken 109.590 137.324
Collectieve taken 32.691 33.697
Totaal 283.471 319.480
Jaarlijks wordt een werkprogramma vastgesteld dat voorzien is van een kostenbegroting. Aan de hand van de werkprogramma's van alle leden wordt de begroting opgesteld en de organisatie vormgegeven. Naast de individuele werkprogramma's is er bovendien nog sprake van een collectief takenpakket. Deze worden buiten het werkprogramma om afgerekend.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 1.514.541 1.514.541 1.514.541
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 4.254.309 3.615.664 3.465.664
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 0 0 0
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
Doel en openbaar belang Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: - Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven; - Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio; - Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO; - Het - samen met GGD Brabant Zuidoost - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.
Veranderingen en ontwikkelingen Voor de begroting 2020 is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid, omdat het beleidsplan 2020-2023 VRBZO nog moet worden vastgesteld. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt uiteindelijk een strategisch sturingsinstrument voor het bestuur van VRBZO. Diverse koersdocumenten en visies met betrekking tot deelgebieden komen hierin samen. Wel wordt een knip gemaakt. Een beleidsplan met de wettelijke verplichte componenten wordt eind 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De strategische visie moet in het voorjaar 2020 worden afgerond. ln deze visie zal nôg meer nadruk moeten komen te liggen op externe ontwikkelingen en de maatschappelijke omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt. De wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie regionale gemeenschappelijke regelingen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders. De afgelopen jaren zijn de loonkosten bij VRBZO harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. Uit onderzoek is gebleken dat de indexering in voldoende mate aansluit bij de cao loonstijging, maar dat de pensioenpremiestijging van de laatste jaren daar níét mee opgevangen kan worden. Op basis van deze analyse is besloten om aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremiestijging te compenseren.  De Gemeenschappelijke meldkamers van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord zijn samengevoegd tot één Meldkamer Oost-Brabant in  's-Hertogenbosch. Vanaf de begroting 2020 wordt de Meldkamer Brandweer gezien als onderdeel van de Incidentbestrijding en niet meer als onderdeel van de Gemeenschappelijke meldkamer. In 2019 zal beoordeeld worden of de overdracht van de meldkamer aan de Nationale Politie nog volgens planning verloopt. Als dat het geval is, zal het onderdeel Gemeenschappelijke meldkamer vervallen in de begroting van VRBZO. Het effect daarvan wordt dan via een begrotingswijziging verwerkt. VRBZO werkt daar waar het relevant is samen met de ODZOB, GGD BZO en met MRE. Een actueel thema daarin is de invoering van de Omgevingswet.
Risico’s ln de ontwerpbegroting 2020 geeft VRBZO een voorwaarschuwing voor een mogelijke stijging van de loonkosten voor vrijwilligers met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Wnra leidt bij gemeenten in de regel niet tot hogere loonkosten. Voor Veiligheidsregio's worden als gevolg van de afwijkende positie van vrijwilligers wel hogere kosten verwacht. Een exacte raming is nog niet gemaakt, maar op basis van landelijke gemiddelden gaat VRBZO voorlopig uit van een stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van € 1.500.000. Er wordt niet verwacht dat dit nadeel opgevangen wordt door voordelen van de Wnra op andere plekken in de organisatie. Het nadeel zal naar verwachting vanaf 2021 optreden. De regeling is echter nog niet definitief en er vindt nog een lobby plaats om de kostenstijging te voorkomen of om er vanuit het Rijk compensatie voor te ontvangen. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.
Afbreukrisico van geen deelname Deelname is een wettelijke plicht (Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's).
Alternatieven voor geen deelname Geen alternatieven
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door 21 gemeenten uit de regio Zuidoost Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: Hans Gaillard (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.
Financieel belang 2019 2020
Algemene bijdrage 786.396 812.604
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 7.390.579 5.377.112 5.502.772
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 49.117.310 35.014.318 34.016.277
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 772.535 0 0
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven
Doel en openbaar belang Het in stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen zorgverzekeraars, (waaronder ambulancehulpverlening) en bijdragen particulieren.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.
Veranderingen en ontwikkelingen Door transities waarmee gemeenten en GGD te maken hebben (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet) verandert de maatschappelijke context van publieke gezondheid. Gezondheid wordt in toenemende mate gezien als een middel of voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Het leggen van lokale verbindingen tussen gezondheid , zorg en participatie is een belangrijke maatschappelijke opgave voor gemeenten en GGD. Voor de GGD zijn de afspraken die in 2016 en 2017 gemaakt zijn tussen de vier grote gemeenschappelijke regelingen (4 GR'en) en de gemeenten wat betreft planning en control kaderstellend. Het Algemeen Bestuur heeft deze uitgangspunten bekrachtigd. Die uitgangspunten zijn in de begroting van de GGD verwerkt. Tevens zijn per 2018 de nieuwe BBV (Besluit begroting en verantwoording) voorschriften verwerkt.
Risico’s Eventuele financiële consequenties van de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan zijn nog niet inzichtelijk en derhalve niet verwerkt in de begroting van de GGD. In principe zal daarvoor in eerste instantie ook in- en externe financiering gezocht worden. In situaties dat dat niet opportuun is zal e.e.a. uiteraard vooraf middels een dossier met business case voorgelegd worden.
Afbreukrisico van geen deelname Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD. Het uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid is een wettelijke taak. Als individuele gemeente in de omvang van Son en Breugel kan deze taak onmogelijk tegen dezelfde kosten uitgevoerd worden.
Alternatieven voor geen deelname Het zoeken naar andere instanties (andere GGD) die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: lid: John Frenken, plv Jos de Bruin (wethouder)
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Gemeentelijke bijdrage per inwoner 278.986 298.670
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 2.829.787 2.415.000 2.150.000
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 12.672.462 12.755.000 12.716.000
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar -16.727 0 0
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
Doel en openbaar belang Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.
Veranderingen en ontwikkelingen Dienst Dommelvallei stimuleert de samenwerking met en tussen de deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat met de huidige collegiale houding van de partners er op diverse terreinen harmonisatie afspraken gemaakt worden. Bij harmonisatiewensen en nieuwe ontwikkelingen wordt in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk afgestemd binnen de structurele overlegvormen tussen portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, contactpersonen en managementteams. Met de ervaringen uit het afgelopen jaren en de uitkomsten van de evaluatie uit 2016 kunnen we stellen dat de dienst snel in staat is geweest om gemeentelijke werkzaamheden over te nemen.
Risico’s Eventuele overschotten/tekorten worden teruggestort naar of bijbetaald door de deelnemende gemeenten.
Afbreukrisico van geen deelname Bij geen deelname kunnen geen resultaten van de samenwerking behaald worden.
Alternatieven voor geen deelname De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. J.F.M. Gaillard (burgemeester), J. Boersma (wethouder) en P.J. van Liempd (wethouder) namens Son en Breugel. Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter, die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter, een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. J.F.M. Gaillard is voorzitter van het DB.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk voor ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Gemeentelijke bijdrage 4.144.580 4.178.740
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 318.000 391.000 349.000
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 2.614.000 2.519.000 2.466.000
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 532.844 0 0
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
Doel en openbaar belang De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Daarnaast verzorgt de WSD de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor gemeenten in het kader van de Participatie wet.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De WSD is een uitvoeringsorganisatie van de Wsw en kan voor alle inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt een rol vervullen in de participatie. In 2018 is geëxperimenteerd met de  prototypen door uitvoering te geven aan diverse projecten. Hiermee wordt de toekomstige rol van WSD in beeld gebracht.
Veranderingen en ontwikkelingen De Wsw is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan (er vindt geen nieuwe instroom plaats). De zittende doelgroep blijft gebruik maken van de Wsw. Er vindt gemiddeld jaarlijks 5% uitstroom plaats van de doelgroep. Door middel van het transitiearrangement wordt deze instroom gecompenseerd met trajecten vanuit de Participatiewet.
Risico’s De WSD heeft vanaf 2020 een meerjarenbegroting opgesteld met een negatief financieel resultaat. Vooralsnog vindt aanvulling plaats vanuit het weerstandsvermogen bij de WSD. De kans is aanwezig dat de WSD aan de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage vraagt.
Afbreukrisico van geen deelname Hoog (bestuurlijk maar ook financieel als je in deze fase zou besluiten om niet meer te deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling).
Alternatieven voor geen deelname Aansluiten bij andere gemeenschappelijke regeling of inkoop van diensten.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Meierijstad (alleen het verzorgingsgebied van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode), Son en Breugel, Sint Michielsgestel en Vught.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen bestuur: dhr. Paul van Liemd, dhr. P.A.W.H. Spooren. Plaatsvervangend leden: dhr. W.J. Buurke (vervanger dhr. Spooren), dhr. T.A.M. Groenemans (vervanger dhr.van Liemd). Dagelijks bestuur: dhr. J.P. Frenken.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Structureel jaarlijks (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Bestuurskosten 5.143 5.211
WSW bijdrage 840.962 771.989
Totaal 846.105 777.200
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 27.350.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 5.992.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 2.997.000 604.000 0

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
Doel en openbaar belang De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.
Veranderingen en ontwikkelingen Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.
Risico’s De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.
Afbreukrisico van geen deelname n.v.t.
Alternatieven voor geen deelname n.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen, die zij bezitten (een stem per aandeel).
Bestuurlijke vertegenwoordiging Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. 85.474 nog niet bekend
De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Son en Breugel bezit 29.991 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 74.978,-. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG Bank niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 4.991.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 132.550.000.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 337.000.000 0 0
NV Brabant Water te Den Bosch
Doel en openbaar belang Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarnaar gehandeld wordt. Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening. Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater.
Veranderingen en ontwikkelingen Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Belangrijke thema’s daarbij zijn duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. In 2018 heeft Brabant Water de certificering 100% klimaatneutraal gekregen. Dat wil zeggen dat Brabant Water de productie uitvoert zonder schadelijke bijdrage aan klimaatverandering. Deze certificering daagt Brabant Water uit om verder te verduurzamen. De ambitie voor 2020 is 20% efficiënter omgaan met energie, 20% minder CO2 uitstoten en 20% duurzaam opwekken van energie.
Risico’s n.v.t.
Afbreukrisico van geen deelname n.v.t.
Alternatieven voor geen deelname n.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Noord-Brabant en 60 gemeenten.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang De gemeente heeft een belang in Brabant Water NV van 14.982 aandelen à € 0,10 (totaal € 1.498).
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 635.876.000 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 456.765.000 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 26.768.000 0 0

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
Doel en openbaar belang Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoon-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat (COM) en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.
Veranderingen en ontwikkelingen In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Risico’s Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.
Afbreukrisico van geen deelname Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.
Alternatieven voor geen deelname De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans (Geldrop-Mierlo) namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang 2019 2020
Gemeentelijke bijdrage 4.008 4.085
Vermogenspositie en resultaat boekjaar De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Son en Breugel valt onder regio Eindhoven.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 4.280.060 3.100.459 2.920.237
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 17.412.698 16.976.328 16.183.572
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 1.005.001 0 0
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
Doel en openbaar belang Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.
Veranderingen en ontwikkelingen Sinds 2013 hebben gemeenten te maken met de Aanbestedingswet 2012. Op 1 juli 2016 zijn de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Hiermee zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Door de wijzigingen in de Aanbestedingswet hebben we te maken gekregen met wijzigingen in de dagelijkse inkooppraktijk. In 2017 heeft gemeente Son en Breugel het manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend en een actieplan vastgesteld. Dit betekent dat we bij elke aanbesteding de mogelijkheden voor social return en duurzaamheid opnemen.
Risico’s Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.
Afbreukrisico van geen deelname De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.
Alternatieven voor geen deelname In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeenten in Zuidoost-Brabant (behoudens Eindhoven, Helmond, Valkenswaard), Haaren, Schijndel, Veghel, Vught en Uden en drie samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Vanuit Dommelvallei+ (6 gemeenten) zijn twee stichtingsbestuurders gekozen. Zelf levert de gemeente een afgevaardigde voor de vergadering van aangeslotenen. Dit is de heer Jan Boersma.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Vanaf begin 2019 wordt jaarlijks een rapportage ter kennisname voorgelegd over maatschappelijk verantwoord inkopen.
Financieel belang 2019 2020
Gebaseerd op aantal afgenomen dagen
2019: 6 dagen x 42 weken x € 605,- per dag 152.460
uitbreiding 1 dag x 42 weken x € 605,- per dag 25.410
2020: 6 dagen x 42 weken x € 619 per dag 155.988
uitbreiding 1 dag x 42 weken x € 619,- per dag 25.998
Totaal 177.870 181.986
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 786.116 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 633.621 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 382.095 2.041 7.958
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel
Doel en openbaar belang De doelstellingen van de SBBE zijn als volgt geformuleerd: • Het bevorderen van de veiligheid in het algemeen en meer speciaal het bevorderen van ongestoord gebruik van hun goederen door de gerechtigden, alles op het bedrijvenpark Ekkersrijt en omgeving • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van een pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen. Dit pakket is gezamenlijk en in samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld door de gemeente Son en Breugel, de Nationale Politie, basisteam Dommelstroom en de gebruikers van bedrijventerreinen.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gemeente Son en Breugel verwacht van de SBBE dat zij de veiligheid op het industriepark Ekkersrijt zo optimaal mogelijk waarborgt door het treffen van maatregelen, in eerste instantie gericht op de aangesloten ondernemingen. De stichting SBBE moet zichzelf kunnen bedruipen met bijdragen van ondernemers, die nu nog op vrijwillige basis zijn aangesloten. Het resultaat moet zijn het terugdringen van het aantal inbraken, het opsporen van eventuele daders en een toename van het algehele gevoel van veiligheid op Ekkersrijt.
Veranderingen en ontwikkelingen Deelname aan de SBBE is nu nog op vrijwillige basis. Daardoor is sprake van een behoorlijk aantal zgn. freeriders (32%). Wellicht biedt de wet BIZ (Bedrijveninvesteringszones) in de toekomst mogelijkheden om alle ondernemers (verplicht) deel te laten nemen aan de SBBE. Hierdoor draagt elke ondernemer financieel bij.
Risico’s Voor de gemeente vormt deze verbonden partij geen risico, omdat de gemeente geen vermogen aan de stichting beschikbaar heeft gesteld.
Afbreukrisico van geen deelname Via de bestuurlijke vertegenwoordiger kan invloed worden uitgeoefend op de activiteiten van de SBBE. Zonder deze invloed kan het bestuur van de SBBE een richting kiezen die de gemeente Son en Breugel niet passend zou vinden.
Alternatieven voor geen deelname De gemeente kan de beveiliging op het industriepark Ekkersrijt voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dit is echter geen realistisch scenario, feitelijk is er geen alternatief aanwezig.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeente Son en Breugel, Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE), Politie.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Stichtingsbestuur: lid: R. Visser (op voordracht van het college van B&W).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.
Financieel belang Geen gemeentelijk bijdrage. Omtrent de openstaande vorderingen bij de gemeente zijn afspraken gemaakt. De stichting voldoet aan haar aflossingsverplichting. Er wordt jaarlijks € 17.353,- afgelost. Op 31-12-2018 is het openstaand saldo € 86.765,-.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 80.736 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 96.931 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 23.494 niet bekend niet bekend
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel
Doel en openbaar belang Het exploiteren en beheren van de begraafplaats Wolfswinkel te Son en Breugel.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Uitgangspunt van de Stichting is een rendabele exploitatie van de begraafplaats. Op dit moment is het exploiteren van een begraafplaats niet rendabel. Het college heeft na intern onderzoek besloten dat de stichting een businesscase dient op te stellen, die moet leiden tot een toekomstvisie met daarin een structurele oplossing voor het jaarlijkse exploitatietekort. Alternatieven zijn dan een begraafplaats met of zonder crematorium, alsmede wanneer de stichting zou stoppen. De businesscase wordt nog dit jaar verwacht. Daarna zal de gemeente haar positie bepalen.
Veranderingen en ontwikkelingen Het aantal begrafenissen neemt af. In de uitvaartzorg is meer vraag naar crematies en alternatieve wijzen van begraven.
Risico’s De gemeente heeft een lening en een aanvullende lening met recht van hypotheek en een achtergestelde lening aan de Stichting verstrekt. De stichting komt haar afgesproken aflossingsverplichting op de lening met recht van hypotheek na. Omdat ingeschat wordt dat de Stichting onvoldoende in staat is om aan haar toekomstige aflossingsverplichtingen te voldoen is hiervoor een risico opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de achtergestelde lening is een voorziening getroffen.
Afbreukrisico van geen deelname Het in stand houden van een gemeentelijke begraafplaats is een wettelijke taak.
Alternatieven voor geen deelname In het projectplan worden een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij aan het college c.q. de gemeenteraad een advies voorgelegd wordt over de te volgen strategie.
Bestuurlijke betrokkenheid Gemeente Son en Breugel (50%), VOF P. Kuis & Zn., St. Oedenrode, (50%).
Bestuurlijke vertegenwoordiging Stichtingsbestuur: lid: K. Vortman (raadslid, op voordracht van het college van B en W).
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen
Financieel belang Op 31-12-2018 is het openstaand saldo van de leningen met recht van hypotheek € 369.095,-. Op 31-12-2018 is het openstaand saldo van de achtergestelde lening € 204.201,- (Voorzien).
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen -204.035 niet bekend niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 649.347 niet bekend niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar -31.184 niet bekend niet bekend
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch
Doel en openbaar belang De stichting heeft ten doel: - Het optreden als bewaarder van het beleggingsfonds Brabant Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen Project Hoven Noord, waaronder mede begrepen wordt het voor rekening en risico van participanten in het beleggingsfonds ten titel van beheer verkrijgen, houden en doen houden van goederen, in overeenstemming met de voorwaarden van beheer en bewaring van het Beleggingsfonds zoals deze van tijd tot tijd gelden; - Het optreden als beheerder van het Beleggingsfonds, waaronder mede begrepen wordt het beleggen, bezwaren en vervreemden van onder a. gemelde goederen in overeenstemming met de voorwaarden van beheer en bewaring van het Beleggingsfonds zoals deze van tijd tot tijd gelden; - Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder begrepen het bezwaren van de onder a. gemelde goederen en het aangaan van verplichtingen waaronder mede begrepen het aangaan en verstrekken van geldleningen en stellen van garanties.
Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De in deze Stichting opgenomen participanten zijn financieel gezond. Het betreft de Provincie Noord-Brabant (50%), de gemeente Son en Breugel (25%) en woningbouwcorporatie ‘Thuis (=voormalige Domein) (ook voor 25%). In de grondexploitatie Sonniuspark wordt voor het BIFN voor het deel van Son en Breugel gerekend met een negatief resultaat van € 345.333,- Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting gemonitord in hoeverre de voorziening (gebaseerd op de actuele marktwaarde van de in het Fonds opgenomen woningen) die een mogelijk niet terug te ontvangen deel van de lening afdekt, toereikend is. De totale voorziening in de jaarrekening van de Stichting is totaal per 31.12.2018 vrijgevallen.  Het in de Grex geprognosticeerde resultaat is toereikend om de verliezen van de historische verkopen, waarbij niet de gehele lening kon worden afgelost, te dekken.
Veranderingen en ontwikkelingen Sinds het oprichten van de Stichting heeft de huizenmarkt zich in neerwaartse richting ontwikkeld. Er zijn tussentijds tot 31 december 2018 totaal 42 woningen verkocht en voor de resterende 11 woningen waarvoor een particuliere belegger is gevonden, is de eigendomsoverdracht in voorbereiding . Daarmee zijn de leningen voor alle 53 woningen uit het fonds afgelost dan wel vervallen en kan de Stichting worden geliquideerd. Dit zal in 2019 gebeuren.  Terwijl in de eerste jaren van het Fonds de verkoopopbrengst lager lag dan de afnamegarantieprijs waarmee in het Fonds wordt gerekend, is dit inmiddels gewijzigd en ligt de verkoopopbrengst voor sommige woningen boven deze afnamegarantieprijs of zelfs gelijk aan de vraagprijs. In 2018  is op de aan particulieren verkochte woningen dan ook méér dan de voor die woningen verstrekte lening afgelost.   Voor de 16 laatste woningen binnen het sociale segment die in 2018 permanent aan de sociale huurvoorraad van 'thuis zijn toegevoegd, is door 'thuis een beroep gedaan op de contractuele regeling volgens welke 'thuis de woningen welke 5 jaar na verstrekken van de lening nog niet zijn verkocht,  tegen 85% van de marktwaarde dient over te nemen. Voor deze woningen is dan ook niet het gehele leningdeel afgelost.  De afwikkeling van deze verkoop heeft eind 2018 plaats gevonden. Met 'thuis is overeengekomen dat deze regeling niet toegepast wordt op de woningen die buiten het sociale segment vallen. Voor deze woningen is een particuliere belegger gevonden die deze woningen als middensegment huurwoning op de markt houdt. Inmiddels heeft 'thuis toestemming van de toezichthoudende autoriteit gekregen voor deze transactie en de afwikkeling van deze verkoop zal in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden. Uit de opbrengst zal - conform de daarop van toepassing zijnde formule - méér dan het leningdeel aan de Stichting worden overgemaakt. Door deze gunstige financiële ontwikkelingen is de voorziening in de jaarrekening volledig vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2018.
Risico’s Conform de accountantsverklaring voor de jaarrekening 2018 van de Stichting, wordt het financiële risico als nihil beschouwd. Dit heeft te maken met het feit dat voor de 11 woningen welke per 31 december 2018 nog in het Fonds zitten, een belegger is gevonden en met deze opbrengst méér dan de lening voor deze woningen kan worden afgelost.
Afbreukrisico van geen deelname n.v.t.
Alternatieven voor geen deelname n.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid Deelname door de gemeente Son en Breugel, provincie Noord Brabant, Woonstichting ‘t Huis (voormalige Stichting Woonmaatschappij Domein).
Bestuurlijke vertegenwoordiging De participanten hebben gezamenlijk 2 bestuurders aangewezen. Bij de jaarvergadering van participanten wordt de gemeente, in opdracht van het college,  vertegenwoordigd door de verantwoordelijke  wethouder J. Frenken met ambtelijke ondersteuning.
Frequentie van terugkoppeling naar de raad Maakt onderdeel uit van Grondexploitatie Sonniuspark: voortgang Sonniuspark wordt minimaal 2x per jaar naar de raad gerapporteerd.
Financieel belang Het Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen was destijds een initiatief van de provincie waarmee deze samen met gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties woningbouwprojecten die uitvoeringsgereed waren, maar door de gevolgen van de kredietcrisis niet konden starten, alsnog tot uitvoering kon brengen. Met behulp van een lening uit dit Investeringsfonds heeft de woningcorporatie een garantie kunnen afgeven aan de projectontwikkelaar voor de afname van de bij oplevering onverkochte woningen zodat de projectontwikkelaar kon starten met de bouw. Als gevolg hiervan zijn de 132 woningen in Hoven Noord gebouwd waarvan uiteindelijk 53 woningen in het BIFN zijn opgenomen. Het Investeringsfonds is gevoed via stortingen (naar rato van deelname) door de participanten. De lening die vanuit het BIFN aan de corporatie is verstrekt, bedraagt 18% van de ten tijde van oplevering geldende VON (vrij op naam) prijs van de woningen. De gemeente participeert voor 25% in dit fonds. Omdat uiteindelijk méér woningen zijn verkocht dan bij de oprichting van het fonds was voorzien is een deel van het destijds door de participanten gestorte geld terug ontvangen.  Gedurende de looptijd van het Fonds is steeds bij verkoop van een woning, indien de opbrengst toereikend was, een deel van de lening afgelost. Per ultimo 2018 bedraagt de totaal nog uitstaande lening op de nog niet verkochte woningen € 474.750 ,- welke in 2019 geheel zal worden afgelost bij notarieel transport waarbij uitvoering wordt gegeven aan de koopovereenkomst voor 11 woningen welke is gesloten met een belegger. In totaal zijn inmiddels  23 van de in totaal 53 tijdelijk verhuurde woningen verkocht aan particulieren en 19 aan  'thuis om deze aan hun sociale woningvoorraad toe te voegen. De afrekening voor de resterende 11 woningen zal in 2019 plaatsvinden.  Daarna kan het Fonds worden geliquideerd.
Vermogenspositie en resultaat boekjaar 2018 2019 2020
prognose
Eigen vermogen Eigen vermogen 1.030.123 niet bekend
Vreemd vermogen Vreemd vermogen 5.512 niet bekend
Resultaat boekjaar Resultaat boekjaar 289.729 niet bekend