Programma 11. Economie

Portefeuillehouder: Jan Boersma

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Duurzame economische structuur 1.   Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.
2.   Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.
3.   Vergroten arbeidsmarktparticipatie.
Ruimte om te ondernemen 4.   Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt.
5.   Intensiveren relatiebeheer.
Aantrekkelijk verblijfsklimaat 6.   Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.
7.   Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.
8.   Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Masterplan Ekkersrijt 2015 e.v. 12 november 2015

Wat gaan we ervoor doen?

Duurzame economische structuur

Doelstellingen

Ruimte om te ondernemen

Doelstellingen

Aantrekkelijk verblijfsklimaat

Doelstellingen

Klimaat

Programma 11 heeft een totale CO2 opgave van 53.000 ton CO2.

Ekkersrijt speelt een grote rol voor wat betreft de klimaatdoelstellingen die de gemeente Son en Breugel zich heeft gesteld. Gezien die rol heeft Ekkersrijt een eigenstandige positie binnen het programma Duurzaamheid (programma 9) van deze begroting.

Geraamd 2020 (ton CO2) Geraamd 2030 (ton CO2)
Economie 0 0

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE)
De Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) is een verbonden partij waarmee samen wordt gewerkt op het bedrijventerrein. De Stichting verzorgt de beveiliging van het terrein middels camera's die in het openbaar gebied hangen en een beveiligingsteam.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 125 124 121 121 121 121
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 591 16 17 17 17 17
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12 24 38 38 38 38
3.4 Economische promotie 72 78 66 66 66 66
Totaal Lasten 801 242 242 242 242 242
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 33 34 34 34 34
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 361 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 17 20 21 21 21 21
3.4 Economische promotie 29 33 34 34 34 34
Totaal Baten 407 86 88 88 88 88