Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 1  
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 2  
Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Algemene inleiding Blz. 6  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7  
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8  
Vertrekpunt kadernota Blz. 9  
Vertrekpunt kadernota Blz. 10  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11  
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Relevante beleidsnota's Blz. 15  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 16  
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 17  
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 18  
02. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad Blz. 19  
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 20  
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 21  
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 22  
06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 23  
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 24  
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 25  
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 26  
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 27  
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 28  
Son en Breugel: een integere overheid Blz. 29  
11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur. Blz. 30  
Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen Blz. 31  
12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen bestuur. Blz. 32  
Klimaat Blz. 33  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 34  
Wat gaat het kosten? Blz. 35  
Nieuw beleid Blz. 36  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Relevante beleidsnota's Blz. 39  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 40  
Tevreden klanten Blz. 41  
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 42  
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 43  
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 44  
Klimaat Blz. 45  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 46  
Wat gaat het kosten? Blz. 47  
Nieuw beleid Blz. 48  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
Relevante beleidsnota's Blz. 51  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 52  
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 53  
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 54  
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 55  
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 56  
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 57  
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 58  
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 59  
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 60  
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 61  
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 62  
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 63  
Klimaat Blz. 64  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 65  
Wat gaat het kosten? Blz. 66  
Nieuw beleid Blz. 67  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
Relevante beleidsnota's Blz. 70  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 71  
Goede bereikbaarheid Blz. 72  
01. Verkeersdeelnemers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen Blz. 73  
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 74  
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 75  
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 76  
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 77  
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 78  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 79  
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 80  
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 81  
Duurzaam investeren Blz. 82  
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 83  
Klimaat Blz. 84  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 85  
Wat gaat het kosten? Blz. 86  
Nieuw beleid Blz. 87  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Relevante beleidsnota's Blz. 90  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 91  
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 92  
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 93  
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 94  
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 95  
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 96  
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 97  
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 98  
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 99  
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 100  
07. Integreren van sport in het sociaal domein. Blz. 101  
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen. Blz. 102  
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten. Blz. 103  
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 104  
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 105  
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 106  
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 107  
Klimaat Blz. 108  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 109  
Wat gaat het kosten? Blz. 110  
Nieuw beleid Blz. 111  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Relevante beleidsnota's Blz. 114  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 115  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 116  
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 117  
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 118  
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 119  
Goed vertoeven Blz. 120  
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 121  
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 122  
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 123  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 124  
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 125  
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 126  
Klimaat Blz. 127  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 128  
Wat gaat het kosten? Blz. 129  
Nieuw beleid Blz. 130  
Programma 7. Sociale zaken Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
Relevante beleidsnota's Blz. 133  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 134  
Inkomensondersteuning Blz. 135  
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 136  
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 137  
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 138  
Iedereen aan het werk Blz. 139  
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 140  
Klimaat Blz. 141  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 142  
Wat gaat het kosten? Blz. 143  
Nieuw beleid Blz. 144  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
Relevante beleidsnota's Blz. 147  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 148  
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 149  
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 150  
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 151  
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 152  
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 153  
Iedereen kan meedoen Blz. 154  
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 155  
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 156  
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 157  
Samen wonen en leven Blz. 158  
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 159  
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 160  
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 161  
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 162  
Klimaat Blz. 163  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 164  
Wat gaat het kosten? Blz. 165  
Nieuw beleid Blz. 166  
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
Relevante beleidsnota's Blz. 169  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 170  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 171  
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 172  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 173  
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 174  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 175  
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 176  
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 177  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 178  
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 179  
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 180  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. Blz. 181  
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 182  
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 183  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 184  
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 185  
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 186  
Klimaat Blz. 187  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 188  
Wat gaat het kosten? Blz. 189  
Nieuw beleid Blz. 190  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
Relevante beleidsnota's Blz. 193  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 194  
Een gezonde en leefbare leefomgeving Blz. 195  
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 196  
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 197  
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente Blz. 198  
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 199  
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 200  
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel Blz. 201  
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 202  
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 203  
Een levendig, groen en vitaal dorp Blz. 204  
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 205  
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 206  
Klimaat Blz. 207  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 208  
Wat gaat het kosten? Blz. 209  
Nieuw beleid Blz. 210  
Programma 11. Economie Blz. 211  
Wat willen we bereiken? Blz. 212  
Relevante beleidsnota's Blz. 213  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 214  
Duurzame economische structuur Blz. 215  
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 216  
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 217  
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 218  
Ruimte om te ondernemen Blz. 219  
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 220  
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 221  
Aantrekkelijk verblijfsklimaat Blz. 222  
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 223  
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 224  
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 225  
Klimaat Blz. 226  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 227  
Wat gaat het kosten? Blz. 228  
Nieuw beleid Blz. 229  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 230  
Wat willen we bereiken? Blz. 231  
Relevante beleidsnota's Blz. 232  
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 233  
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 234  
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 235  
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 236  
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 237  
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 238  
Wat gaat het kosten? Blz. 239  
Nieuw beleid Blz. 240  
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 241  
Beleidsindicatoren Blz. 242  
Lokale heffingen Blz. 243  
Inleiding Blz. 244  
Beleid Blz. 245  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 246  
Afvalstoffenheffing Blz. 247  
Reinigingsrechten Blz. 248  
Rioolheffing Blz. 249  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 250  
Leges Blz. 251  
Overige belastingen Blz. 252  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 253  
Overzicht tarieven Blz. 254  
Belastingcapaciteit Blz. 255  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 258  
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 259  
Top 15 risico's Blz. 260  
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 261  
Financiële kengetallen Blz. 262  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 263  
Inleiding Blz. 264  
Wegen en weginspectie Blz. 265  
Openbare verlichting Blz. 266  
Civieltechnische kunstwerken Blz. 267  
Groenvoorzieningen Blz. 268  
Riolering Blz. 269  
Gebouwen Blz. 270  
Speeltoestellen Blz. 271  
Financiering Blz. 272  
Inleiding Blz. 273  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 274  
Financieringsbehoefte Blz. 275  
Renterisicobeheer Blz. 276  
Leningenportefeuille Blz. 277  
Bedrijfsvoering Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Organisatie die we willen zijn Blz. 280  
Informatievoorziening Blz. 281  
Control Blz. 282  
Kengetallen Blz. 283  
Verbonden partijen Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 286  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 287  
Stichtingen en verenigingen Blz. 288  
Grondbeleid Blz. 289  
Inleiding Blz. 290  
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 291  
Complex Ekkersrijt Blz. 292  
Project Akkerpad Blz. 293  
Project Centrum Breugel Blz. 294  
Nota Grondbeleid Blz. 295  
Winstneming Blz. 296  
Overzicht van baten en lasten Blz. 297  
Programma's Blz. 298  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 299  
Overhead, onvoorzien en Vpb Blz. 300  
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 301  
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Blz. 302  
Geraamd resultaat Blz. 303  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 304  
Programma 1 Bestuurlijke zaken Blz. 305  
Programma 2 Publieke dienstverlening Blz. 306  
Programma 3 Veiligheid en handhaving Blz. 307  
Programma 4 Verkeer en vervoer Blz. 308  
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur Blz. 309  
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 310  
Programma 7 Sociale zaken Blz. 311  
Programma 8 Zorg en welzijn Blz. 312  
Programma 9 Milieu en Duurzaamheid Blz. 313  
Programma 10 Ruimtelijke inrichting Blz. 314  
Programma 11 Economie Blz. 315  
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 316  
Totaal Blz. 317  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 318  
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 319  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 320  
Reserves en voorzieningen Blz. 321  
Toelichting op de financiële positie Blz. 322  
Toelichting op de financiële positie Blz. 323  
Eigen begroting raad Blz. 324  
Eigen begroting raad Blz. 325  
2e bestuursrapportage 2019 Blz. 326  
Doelstellingen Blz. 327  
2e bestuursrapportage 2019 Blz. 328  
Aangenomen moties Blz. 329  
Aangenomen moties Blz. 330  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 331  
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 332  
Vaststellingsbesluit Blz. 333  
Vaststellingsbesluit Blz. 334