Sitemap

Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 1
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Algemene inleiding Blz. 6
Proces van kadernota naar begroting Blz. 7
Proces van kadernota naar begroting Blz. 8
Vertrekpunt kadernota Blz. 9
Vertrekpunt kadernota Blz. 10
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 11
Stand van zaken na de kadernota en voor de begroting Blz. 12
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 13
Wat willen we bereiken? Blz. 14
Relevante beleidsnota's Blz. 15
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 16
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 17
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 18
02. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad Blz. 19
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 20
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 21
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 22
06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 23
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 24
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 25
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 26
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 27
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 28
Son en Breugel: een integere overheid Blz. 29
11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur. Blz. 30
Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen Blz. 31
12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen bestuur. Blz. 32
Klimaat Blz. 33
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 34
Wat gaat het kosten? Blz. 35
Nieuw beleid Blz. 36
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Relevante beleidsnota's Blz. 39
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 40
Tevreden klanten Blz. 41
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 42
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 43
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 44
Klimaat Blz. 45
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 46
Wat gaat het kosten? Blz. 47
Nieuw beleid Blz. 48
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 49
Wat willen we bereiken? Blz. 50
Relevante beleidsnota's Blz. 51
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 52
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 53
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 54
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 55
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 56
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 57
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 58
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 59
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 60
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 61
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 62
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 63
Klimaat Blz. 64
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 65
Wat gaat het kosten? Blz. 66
Nieuw beleid Blz. 67
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 68
Wat willen we bereiken? Blz. 69
Relevante beleidsnota's Blz. 70
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 71
Goede bereikbaarheid Blz. 72
01. Verkeersdeelnemers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen Blz. 73
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 74
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 75
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 76
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 77
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 78
Leefbare (woon)omgeving Blz. 79
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 80
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 81
Duurzaam investeren Blz. 82
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 83
Klimaat Blz. 84
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 85
Wat gaat het kosten? Blz. 86
Nieuw beleid Blz. 87
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
Relevante beleidsnota's Blz. 90
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 91
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 92
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 93
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 94
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 95
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 96
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 97
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 98
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 99
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 100
07. Integreren van sport in het sociaal domein. Blz. 101
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen. Blz. 102
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten. Blz. 103
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 104
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 105
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 106
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 107
Klimaat Blz. 108
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 109
Wat gaat het kosten? Blz. 110
Nieuw beleid Blz. 111
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Relevante beleidsnota's Blz. 114
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 115
Leefbare (woon)omgeving Blz. 116
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 117
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 118
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 119
Goed vertoeven Blz. 120
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 121
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 122
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 123
Leefbare (woon)omgeving Blz. 124
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 125
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 126
Klimaat Blz. 127
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 128
Wat gaat het kosten? Blz. 129
Nieuw beleid Blz. 130
Programma 7. Sociale zaken Blz. 131
Wat willen we bereiken? Blz. 132
Relevante beleidsnota's Blz. 133
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 134
Inkomensondersteuning Blz. 135
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 136
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 137
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 138
Iedereen aan het werk Blz. 139
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 140
Klimaat Blz. 141
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 142
Wat gaat het kosten? Blz. 143
Nieuw beleid Blz. 144
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 145
Wat willen we bereiken? Blz. 146
Relevante beleidsnota's Blz. 147
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 148
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 149
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 150
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 151
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 152
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 153
Iedereen kan meedoen Blz. 154
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 155
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 156
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 157
Samen wonen en leven Blz. 158
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 159
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 160
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 161
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 162
Klimaat Blz. 163
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 164
Wat gaat het kosten? Blz. 165
Nieuw beleid Blz. 166
Programma 9. Milieu en duurzaamheid Blz. 167
Wat willen we bereiken? Blz. 168
Relevante beleidsnota's Blz. 169
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 170
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 171
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 172
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 173
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 174
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 175
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 176
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 177
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 178
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 179
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 180
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelt hiernaar. Blz. 181
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 182
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 183
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 184
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 185
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 186
Klimaat Blz. 187
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 188
Wat gaat het kosten? Blz. 189
Nieuw beleid Blz. 190
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 191
Wat willen we bereiken? Blz. 192
Relevante beleidsnota's Blz. 193
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 194
Een gezonde en leefbare leefomgeving Blz. 195
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 196
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 197
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente Blz. 198
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 199
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 200
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel Blz. 201
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 202
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 203
Een levendig, groen en vitaal dorp Blz. 204
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 205
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 206
Klimaat Blz. 207
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 208
Wat gaat het kosten? Blz. 209
Nieuw beleid Blz. 210
Programma 11. Economie Blz. 211
Wat willen we bereiken? Blz. 212
Relevante beleidsnota's Blz. 213
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 214
Duurzame economische structuur Blz. 215
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 216
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 217
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 218
Ruimte om te ondernemen Blz. 219
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 220
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 221
Aantrekkelijk verblijfsklimaat Blz. 222
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 223
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 224
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 225
Klimaat Blz. 226
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 227
Wat gaat het kosten? Blz. 228
Nieuw beleid Blz. 229
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 230
Wat willen we bereiken? Blz. 231
Relevante beleidsnota's Blz. 232
Wat gaan we ervoor doen? Blz. 233
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 234
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 235
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 236
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 237
Bijdragen verbonden partijen aan dit programma Blz. 238
Wat gaat het kosten? Blz. 239
Nieuw beleid Blz. 240
Verplichte beleidsindicatoren Blz. 241
Beleidsindicatoren Blz. 242
Paragrafen Blz. 243
Lokale heffingen Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Beleid Blz. 246
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 247
Afvalstoffenheffing Blz. 248
Reinigingsrechten Blz. 249
Rioolheffing Blz. 250
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 251
Leges Blz. 252
Overige belastingen Blz. 253
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 254
Overzicht tarieven Blz. 255
Belastingcapaciteit Blz. 256
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 257
Inleiding Blz. 258
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 259
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 260
Top 15 risico's Blz. 261
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 262
Financiële kengetallen Blz. 263
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 264
Inleiding Blz. 265
Wegen en weginspectie Blz. 266
Openbare verlichting Blz. 267
Civieltechnische kunstwerken Blz. 268
Groenvoorzieningen Blz. 269
Riolering Blz. 270
Gebouwen Blz. 271
Speeltoestellen Blz. 272
Financiering Blz. 273
Inleiding Blz. 274
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 275
Financieringsbehoefte Blz. 276
Renterisicobeheer Blz. 277
Leningenportefeuille Blz. 278
Bedrijfsvoering Blz. 279
Inleiding Blz. 280
Organisatie die we willen zijn Blz. 281
Informatievoorziening Blz. 282
Control Blz. 283
Kengetallen Blz. 284
Verbonden partijen Blz. 285
Inleiding Blz. 286
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 287
Vennootschappen en coöperaties Blz. 288
Stichtingen en verenigingen Blz. 289
Grondbeleid Blz. 290
Inleiding Blz. 291
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 292
Complex Ekkersrijt Blz. 293
Project Akkerpad Blz. 294
Project Centrum Breugel Blz. 295
Nota Grondbeleid Blz. 296
Winstneming Blz. 297
Financiële begroting Blz. 298
Overzicht van baten en lasten Blz. 299
Programma's Blz. 300
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 301
Overhead, onvoorzien en Vpb Blz. 302
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Blz. 303
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Blz. 304
Geraamd resultaat Blz. 305
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 306
Programma 1 Bestuurlijke zaken Blz. 307
Programma 2 Publieke dienstverlening Blz. 308
Programma 3 Veiligheid en handhaving Blz. 309
Programma 4 Verkeer en vervoer Blz. 310
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur Blz. 311
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 312
Programma 7 Sociale zaken Blz. 313
Programma 8 Zorg en welzijn Blz. 314
Programma 9 Milieu en Duurzaamheid Blz. 315
Programma 10 Ruimtelijke inrichting Blz. 316
Programma 11 Economie Blz. 317
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 318
Totaal Blz. 319
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 320
Toelichting overzicht van baten en lasten Blz. 321
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 322
Reserves en voorzieningen Blz. 323
Toelichting op de financiële positie Blz. 324
Toelichting op de financiële positie Blz. 325
Eigen begroting raad Blz. 326
Eigen begroting raad Blz. 327
Bijlagen Blz. 328
2e bestuursrapportage 2019 Blz. 329
Doelstellingen Blz. 330
2e bestuursrapportage 2019 Blz. 331
Aangenomen moties Blz. 332
Aangenomen moties Blz. 333
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 334
Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies Blz. 335
Vaststellingsbesluit Blz. 336
Vaststellingsbesluit Blz. 337
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap