Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

10.	We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.

Onderstaande projecten dragen bij aan deze doelstelling:

a. Eindhoven Airport

Het Ministerie heeft het advies van Pieter van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport overgenomen. Dit houdt in dat er een nieuwe geluidsmethodiek komt, waarbij Eindhoven Airport een geluidreductie moet bewerkstelligen van 30 % in 2030 en er gestuurd wordt op geluid in plaats van vliegtuigbewegingen. Daarnaast wordt er een regionaal meetnet uitgebreid (Aerias) om de effecten van fijn stof te kunnen berekenen die gebruikt worden voor de berekening van de milieugezondheidsbelasting. De structuur van de proefcasus zal worden omgezet als nieuwe overleg structuur. Deze structuur kenmerkt zich door de inwoner participatie. 

b. Geluid A50

Daarnaast kijken we samen met Rijkswaterstaat en de inwoners van ’t Zand  of het mogelijk is om de leefbaarheid in ’t Zand te verbeteren ten aanzien van het geluid afkomstig van de A50. Dit is juridisch geen probleem, maar het geluid wordt wel ervaren als hinder. Dit is een traject dat meerdere jaren kost.

c. Wettelijke taken

Onder dit thema valt ook een aantal wettelijke taken in het kader van duurzaamheid: de zogenoemde VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van bedrijven die onder de Wet milieubeheer / Wabo vallen) en het adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen over bodem, lucht, geluid en externe veiligheid. Deze taken worden grotendeels door de ODZOB uitgevoerd.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 3, 5, 7, 8, 10 en 11.