Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.

06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.

Voor het fysieke domein gaan circa 26 wetten, regelingen en circa 120 AMvB’s die momenteel toezien op ruimtelijke ordening, milieu, leefomgeving, wonen, klimaat, energie, water, groen, gezondheid, bouwen, mobiliteit e.d. op in de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt gevolgd door 4 AMvB's, enkele aanpassingswetten, de Invoeringswet, het Digitale Stelsel Omgevingswet, een Overgangsregeling e.d. 
De Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking.
De implementatie van de Omgevingswet zal meerdere jaren in beslag nemen. De implementatie moet dan ook niet gezien worden als een kortdurend project, maar dienen we aan te pakken als een meerjarig proces.

Een eerste aanzet tot het implementatieproces van de Omgevingswet is vorm gegeven in het Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel. Middelen zijn beschikbaar gesteld. In februari 2019 is het proces van de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen en vormgeven van de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor Son en Breugel gestart. De raad hebben we betrokken via een aantal werksessies. De vaststelling van de 'omgevingsvisie Son en Breugel', het 'omgevingsplan Son en Breugel' (versies 1.0) en eventuele omgevingswetprogramma's is voorzien in 2021.

Een eerste oefening

Begin 2017 is besloten om de “Visie Sciencepark” niet meer op de traditionele wijze te vertalen in een bestemmingsplan, maar om te anticiperen op de Omgevingswet. In de vorm van een pilot (ook te zien als leerproces en kennismaking met de Omgevingswet) werken we aan een "omgevingsplan Sciencepark" voor dit gebied op Ekkersrijt. Daarvoor is formele toestemming van het Ministerie van BZK gekregen. Medio 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden (opdrachtverlening extern bureau, startbijeenkomst e.d.). Naar verwachting zullen de contouren van het "omgevingsplan Sciencepark" in de loop van 2019 zichtbaar worden en zal de vaststellingsprocedure van het omgevingsplan van start kunnen gaan.
Hiermee maakt een deel van de gemeentelijke organisatie en de samenleving (hier: bedrijfsleven) kennis met de betekenis van de Omgevingswet en de mogelijkheden van een omgevingsplan voor een 1e deelgebied in Son en Breugel.
Deze kennis is gedeeld met het Programmateam Omgevingswet, dat verantwoordelijk is voor het implementatieproces Omgevingswet in Son en Breugel.