Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

10.	Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

Onze inzet in de regio vinden we belangrijk. Door deze inzet kunnen we ons op lokaal niveau focussen op de dorpsgemeenschap. We hanteren daarbij het adagium 'regionaal wat kan, lokaal wat moet'.

Op strategisch niveau werken we onder meer samen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, bestaande uit Eindhoven haar randgemeenten en Helmond. In 2017 is de nieuwe Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 door de 9 gemeenteraden vastgesteld. In 2020 en daarop volgende jaren gaan we deze agenda en bijbehorende actieprogramma's op de terreinen Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte verder uitvoeren. Dit doen we door zowel bestuurlijk als ambtelijk actief te participeren in de verschillende overleggen. De wijze van ambtelijke inzet leveren zal echter veranderen. De reguliere ambtelijke inzet zal worden verlaagd en de extra uren worden gebundeld. Hierdoor kan 0,5 fte worden bespaard en kan dus € 40.000,-  van het beschikbare budget vrijvallen.

We werken op strategisch niveau ook samen binnen de Metropoolregio Eindhoven. Deze samenwerking omvat alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Begin 2019 is het nieuwe Samenwerkingsakkoord  gesloten. De Metropoolregio richt zich op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. In 2020 wordt de nieuwe manier van samenwerken en de ondersteuning daarvan verder vorm gegeven. Dit betekent dat er een hogere bestuurlijke en ambtelijke inzet van de gemeenten wordt verwacht. Vooralsnog kan extra inzet deze binnen de bestaande capaciteit worden opgevangen. Het nieuwe akkoord heeft ook financiële gevolgen. We gaan er echter van uit dat de kosten gelijk blijven aan het meerjarenprogramma 2020 van de Metropoolregio welke in juni van 2019 is vastgesteld en waarvan de gevolgen reeds in de begroting zijn verwerkt.