Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.

07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.

Vorm geven, planvoorbereiding, planprocedures diverse ontwikkelingslocaties

Op dit moment is er sprake van meerdere ontwikkelingslocaties en vraagstellingen. Met betrekking tot de vraag “welke locatie willen wij voor een bepaalde vraag en programmering inzetten voor de realisatieperiode 2021/2022 – 2024/2025” zijn, - zoals aangegeven in het coalitieakkoord -  met de commissie en raad meerdere gesprekken gevoerd en werksessies gehouden. Dit heeft geleid tot de notitie "Kaders als Koers -kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties 1 t/m 13-".

De commissie grondgebiedzaken informeren of consulteren we periodiek over de stand van zaken van de ontwikkelingslocaties.

Een integrale afweging van deze locaties, vragen en initiatieven is aan de orde om goede en verantwoorde keuzes te maken in onder meer de programmering, (woon)kwaliteiten, sociale cohesie, de bijdrage aan alle door de raad vastgelegde beleidsambities en de inzet van het steeds schaarser worden van ontwikkelingslocaties.

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de woningmarkt (bestaande woningmarkt, nieuwe vragersmarkt) vinden we  het gewenst om in 2019/2020 een eigen onafhankelijk onderzoek naar de hiermee samenhangende aspecten uit te laten voeren. Voor 2019 zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld.

Uitvoering geven aan planprocedures t.b.v. nieuwe initiatieven (bebouwde kommen, Ekkersrijt, buitengebied, initiatieven binnen de gebiedsvisies “Wolfswinkel”, “Keske” en “Driehoek”.)

Voor de diverse deelgebieden zijn ruimtelijke ontwikkelingen begeleid. Als resultante hebben we in 2019 diverse procedures afgerond en nieuwe initiatieven ontvangen. Ook in 2020 zijn nieuwe initiatieven te verwachten. De afwegingskaders voor de initiatieven zijn vastgelegd in de diverse beleidsnotities.
Als resultaat zijn of worden meerdere bestemmingsplanprocedures gestart. 

Uitvoering geven aan de gronduitgifte en woningbouw in Sonniuspark

Door de sterk toegenomen vraag in de markt naar woningen en de krapte in aanbod, hebben we stevig ingezet op de kwantitatieve en kwalitatieve projectmatige ontwikkeling. Deze tendens zet zich voort in 2020. De afronding van Sonniuspark nadert de voltooiing. De diverse ontwikkelingen waarborgen een grote diversiteit in aanbod in de verschillende koop- en huursegmenten.
Verder zetten we in op de afrondende fase voor de verkoop van vrije sector bouwkavels.

Gedurende de looptijd van het project Sonniuspark informeren we of raadplegen we periodiek de commissie grondgebiedzaken over de ontwikkelingen in Sonniuspark aan de hand van voortgangsrapportages.