Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.

07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.

De in 2019 gesignaleerde knelpunten bij de intensieve zorg voor ouderen in de thuissituatie zijn nog steeds actueel. Dit vraagt om een samenwerking tussen (huis)artsen, zorgverzekeraars (thuisverpleging en ziekenhuiszorg), zorgtrajectbegeleiders, het CMD en de gemeente. Ook vanuit het ministerie van VWS wordt gestuurd op een intensievere samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Door deel te gaan nemen aan het programma Langer Thuis versterken we op lokaal niveau de zorginfrastructuur. In deze begroting zijn voor de ontwikkeling van een lokale aanpak middelen opgenomen.

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Dit is de opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz) voor zover het gaat om mensen met een psychische stoornis. De belangrijkste gevolgen voor gemeenten zijn dat ze een verkennend onderzoek moeten gaan doen naar aanleiding van meldingen van burgers over personen van wie wordt vermoed dat ze verplichte zorg nodig hebben. Daarnaast moeten gemeenten en ketenpartners (Openbaar Ministerie, de rechtsspraak en GGZ) veilig informatie uitwisselen.
Dit betekent dat we een meldpunt moeten gaan inrichten en moeten gaan zorg dragen voor een verkennend onderzoek. We pakken dit in regionaal verband aan met 14 andere gemeenten. Hiervoor is in deze begroting een structureel bedrag opgenomen van € 20.000,-.

Voor jeugdigen en volwassenen blijft de bekendheid van het CMD een aandachtspunt. Uit monitoring blijkt dat de bekendheid wel toeneemt.  We streven naar een brede bekendheid door informatie te verstrekken via internet en andere media. Met het basisonderwijs en kinderopvang werken we aan korte lijnen met het CMD en andere partners.
Voor jeugdigen die extra ondersteuning nodig hebben, is passende hulp beschikbaar. In samenwerking met de gemeenten uit de regio evalueren we ook in 2020 de Producten Diensten Catalogus en stellen we deze waar nodig bij. Hierdoor werken we, samen met andere gemeenten, doorlopend aan passende ondersteuning en financiële beheersing.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gebruikers van CMD die ontevreden zijn over de deskundigheid medewerker 22% 10%  10%  8% 8%  8% 8%  
Gebruikers van CMD die de kwaliteit van de ondersteuning als niet goed ervaren 15% 6%  6% 5%  5%  5%  5%  
Gebruikers van CMD die vinden dat de ondersteuning niet past bij de behoefte 9% 4%  4%  3%  3%  3%  3%  
Deze cijfers worden jaarlijks gemeten.