Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.

02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.

Inwoners actief in de openbare ruimte
Binnen Son en Breugel zien we op diverse manieren dat bewoners en bedrijven betrokken zijn bij de openbare ruimte. Van Meedenken tot Meedoen.

Als we kijken naar het Meedenken dan zijn er bewonersinitiatieven vanuit straten om de leefbaarheid te vergroten. Inwoners ervaren bijvoorbeeld overlast van bomen en ze creëren zelf draagvlak voor aanpassingen in de straat. Deze initiatieven komen o.a. binnen via mail, meldingen, bewonersavonden of wijk,- en straatschouwen.

Als we praten over Meedoen dan zien we ook een aantal initiatieven.  
In het voorjaar van 2018 is er in ’t Zand een buurttuin ‘geadopteerd’. Buurtbewoners kunnen hier tuinieren op gemeentegrond. Dit initiatief is door de buurt tot stand gebracht waarbij de sociale cohesie in de buurt alsmede het onderhoudsniveau van het plantsoen is toegenomen.
In 2019 hebben bewoners van De Gentiaan, met ondersteuning van de ambtelijke organisatie en een externe adviseur, een plan voor de revitalisering van de sloot naast het Veluwepad ontworpen. Dit plan wordt in 2020 gerealiseerd. Ook in de toekomst zullen we dit soort initiatieven stimuleren en faciliteren.

Uitwerking geven aan het huidige groenbeleidsplan
Het huidige groenbeleidsplan heeft een uitvoeringstermijn tot en met 2024. Bij de uitvoering hiervan is de betrokkenheid van inwoners van groot belang. Hoe kleiner de schaal van de groenstructuur, hoe hoger het participatieniveau voor onze inwoners. Op dorpsniveau beslist de gemeente, maar wanneer het om buurtgroen gaat, beslissen inwoners mee, geven advies of nemen zelf (deels) de uitvoering ter hand.

Er is een analyse op wijkniveau gemaakt, waarbij sterke punten, zwakke punten en aanbevelingen benoemd zijn. De uitwerking hiervan hebben we in het uitvoeringsprogramma beschreven. Dit programma is gesplitst in een drietal onderdelen. Het eerste onderdeel ‘Bomen’ is grotendeels uitgevoerd. Naast het uitvoeringsprogramma blijven er nieuwe initiatieven ontstaan. Het tweede deel ‘Snippergroen’ hebben we als project afgerond. Ook hiervoor geldt dat er nieuwe verzoeken binnen blijven komen. Het derde deel ‘Onderhoud’ is ook een lopend proces waarbij we goed kijken naar de ontwikkelingen en landelijke trends  en communicatie richting bewoners en bedrijven.

Meldingen
Jaarlijks ontvangen we circa 1.200 meldingen over onvolkomenheden in de openbare ruimte. Een teken dat veel bewoners en bedrijven ons weten te vinden en betrokken zijn bij de openbare ruimte. Een groot deel van de meldingen (eenvoudige werkzaamheden ) wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de wijkteams. Calamiteiten worden direct opgepakt en afgerond. Meldingen die niet meteen afgerond kunnen worden, bijvoorbeeld het snoeien van een boom, worden ingepland voor een later tijdstip. De melder brengen we  hiervan op de hoogte. Van alle meldingen wordt circa 95% binnen de normtijd (4 werkdagen) afgerond. Meldingen waarbij dit niet lukt worden uiteraard op een later tijdstip afgehandeld.

Ook medewerkers van de backoffice krijgen buiten het meldsysteem om vragen of verzoeken via email, telefoon of per post. In samenspraak met de melder wordt beoordeeld of het verzoek ingewilligd of de vraag beantwoord kan worden. Naast de eerder genoemde, meer traditionele kanalen, neemt het aantal meldingen via social media en apps zoals Buiten Beter toe. Aangezien communicatie steeds belangrijker wordt in ons werk zullen we een communicatieplan opstellen over hoe om te gaan met meldingen. Daarbij zal ook de communicatie met betrekking tot beheer en onderhoud en projecten betrokken worden om zo ook meldingen voor te kunnen zijn.

Tijdige communicatie
Een gedeelte van de meldingen die rechtstreeks bij de wijkteams terecht komen, kunnen we voorkomen door tijdig en beter te communiceren. Veel werkzaamheden in de openbare ruimte zijn cyclisch en ruim voor uitvoering gepland. Door de uitvoering tijdig via verschillende kanalen te communiceren zijn onze inwoners beter op de hoogte van wat er wanneer uitgevoerd wordt. Deze werkwijze nemen we ook op in het op te stellen communicatieplan. Het is de bedoeling proactief te worden in plaats van reactief.

Gladheidsbestrijding
Om Son en Breugel ook tijdens de wintermaanden bereikbaar te houden is een goede gladheidsbestrijding erg belangrijk. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed en de Wijkteams bieden een helpende hand. We verwachten van onze inwoners dat ze zelf het trottoir aan de voorzijde van hun woning sneeuwvrij maken. Son en Breugel is aangesloten op het regionale meldingssysteem, dat aangestuurd wordt door de gemeente Eindhoven. Op deze manier stemmen we de gladheidsbestrijding  regionaal af.