Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.

06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.

Realisatie natuurnetwerk Brabant

Het Natuurnetwerk Brabant betreft een netwerk van deels bestaande en deels nog te realiseren natuurgebieden. In het natuurpact tussen Rijk en provincie is afgesproken dat het natuurnetwerk in 2027 gerealiseerd is. Het Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en de gemeenten Son en Breugel, Eindhoven, Nuenen en Geldrop Mierlo hebben op 31 januari 2018 de intentieovereenkomst Dommeldal uit de Verf 2.0 getekend om het stroomgebied van de Dommel binnen vijf jaar een aaneengesloten natuurgebied te laten vormen. De verschillende natuurgebieden worden door Ecologische Verbindingszone met elkaar verbonden. Een concreet voorbeeld is de ontwikkeling van de Ecologische Verbindingszone Ekkersrijt. Hier brengen we, samen met verschillende partijen, natuur naar een industriële zone. Bedrijven op Ekkersrijt worden hierbij betrokken en sommige participeren mee op eigen terrein.

Gemeentelijke bossen

De gemeentelijke bossen leveren een belangrijke bijdrage aan de natuurbeleving binnen de gemeente. Naast de bossen rondom het Oud Meer ligt er ook 35 hectare bos binnen de bebouwde kom. Dit bos draagt bij aan een zeer prettig verblijfsklimaat. De bosgebieden hebben een gemengde functie waarbij we versterken van de natuurwaarden en recreatief medegebruik nastreven. Dit doen we onder andere door het omvormen van een productiebos naar een natuurlijk loofbos en door het creëren van geleidelijke overgangen van bos naar heidegebieden. Houtoogst is daarbij geen doel, maar wel een middel om de omvorming gestalte te geven. En het is daarnaast een belangrijke inkomstenbron om het beheer van de bossen mogelijk te maken.

Sinds 2003 wordt het beheer en onderhoud uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hiervoor is een erfpacht overeenkomst opgesteld met een looptijd van 50 jaar. We zijn samen met Staatsbosbeheer tot de conclusie gekomen dat het beter is om de erfpachtovereenkomst te ontbinden. Onderdeel van de ontbinding is een grondruil tussen Staatsbosbeheer en de gemeente. Wij zouden hiermee het bosgebied De Sonse Bergen verkrijgen en Staatsbosbeheer enkele percelen uit het Dommeldalgebied. De percelen in het Dommeldalgebied worden hiermee onderdeel van het project ‘Dommeldal uit de verf’. Dit project houdt in dat binnen 5 jaar de stroomgebieden van de Dommel en de Kleine Dommel een aaneengesloten gebied vormen. Voor het beheer van de gemeentelijke bossen wordt een nieuwe beheerder gezocht.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een steeds groter wordend probleem. De gevaren voor de volksgezondheid zijn hierdoor enorm toegenomen. Om het probleem in de toekomst terug te brengen naar een acceptabel niveau voeren we diverse acties in het openbaar gebied uit. Voor de langere termijn zullen we selectief zijn in de toepassing van eiken in de openbare ruimte. Daarnaast zorgen we voor de ontwikkeling van biodiversiteit zodat natuurlijke predatoren zich beter kunnen ontwikkelen. Op locaties waar dit niet mogelijk is zullen we preventief een biologisch bestrijdingsmiddel spuiten als de rupsen nog klein zijn. Waar desondanks toch nesten worden gesignaleerd, zullen we deze verwijderen door op te zuigen en af te voeren naar een verbrandingscentrale. Naast deze fysieke maatregelen zullen we ook de communicatie omtrent dit probleem goed moeten vormgeven zodat gebruikers van de openbare ruimte goed en tijdig worden geïnformeerd.

We bestrijden geen rupsen in bomen op particulier terrein. Melders voorzien we desgewenst van informatie en verwijzen we door naar gecertificeerde aannemers.