Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....

02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....

....we dragen actief bij aan een fossiel-vrije energievoorziening.

Deze doelstelling is onder de noemer Energietransitie benoemd als focusgebied in het Collegeprogramma. Onderstaande projecten dragen bij aan een klimaatneutraal Son en Breugel in 2030:

a. Inwonersacties

Buurkracht: Buurkracht is onderdeel van Enexis/Enpuls. Op basis van een laagdrempelige en bewezen methode werkt Buurkracht met buurtteams samen om energiebesparingen in de wijk gezamenlijk vorm te geven. Dit gaat mogelijk grootschalig opgepakt worden met een regionale grootschalige aanpak, waarbij inwoners zelf kunnen bepalen op welke terreinen ze mee willen doen. SonenbreugelVerbindt en Sonenergie worden hier actief in betrokken. Er komt een gecombineerde grootschalige aanpak voor heel Son en Breugel waarin alle wijken betrokken worden. Een gemiddelde wijkaanpak bespaart 11 tot 15 ton CO2 per jaar.

De Groene Zone: Het regionale zonnepanelenproject biedt volledig ontzorgd en met vóórfinanciering door de gemeente, zonnepanelen aan voor particuliere woningeigenaren, (sport)verenigingen, VVE’s en scholen. Er zijn ongeveer 500 plaatsen beschikbaar (gemiddeld 16 panelen). Om dit onder de aandacht te krijgen, is een samenwerking met Buurkracht opgezet, zodat inwoners op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het project. In 2018 zijn de eerste zonnepanelen geplaatst. Dit project bespaart 913 ton CO2 per jaar. 

SonEnergie: Samen met Sonenergie kijken we naar het realiseren van verschillende initiatieven waaronder mogelijk een postcoderoosproject.

Ecco / Het groene woud (van Gogh Nationaal Park): samen met een vijftal gemeenten werken we aan het project Ecco dat lokale initiatieven stimuleert. Dit wordt samen met SonEnergie opgepakt.

b. Verduurzamen van Ekkersrijt

Een groot deel van de CO2 uitstoot in Son en Breugel wordt veroorzaakt door de industrie. Om bedrijven te stimuleren met elkaar samen te werken op het gebied van duurzaamheid en de voordelen hiervan in te zien, is in samenwerking met RVO en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) een duurzaamheidsscan uitgevoerd bij 37 bedrijven die als trekkers het verschil kunnen gaan maken. 
Samen met RVO, de WUR, de BOM, gemeenten en bedrijven bekijken we hoe Ekkersrijt verduurzaamd kan worden. Hierbij staat de samenwerking tussen bedrijven, overheid en eventuele andere partijen centraal en niet het daadwerkelijke resultaat, want dat moet gezamenlijk nog worden bepaald. In 2020 zal dit een nadrukkelijk vervolg krijgen, waarbij  dit verder wordt uitgewerkt waarschijnlijk in combinatie met de RES in MRE verband  of met ECCO in het kader van het Groene Woud / Van Gogh Nationaal Park.

c. Regionale Energie Strategie

In 2020 wordt de Regionale Energie Strategie vastgesteld over de potentiële ruimte voor duurzame energieopwekking in de regio. Dit pakken we in MRE verband op samen met de provincie Noord Brabant en netwerkbeheerder Enexis. De RES moeten we  vervolgens vertalen in de omgevingsvisie. Daarin wordt een lokale energiestrategie bepaald, waarin we aangeven hoe we willen omgaan met de ruimtelijke impact van de verschillende duurzame energieopwekkingsmogelijkheden. Bij het opstellen van de visies betrekken we verschillende maatschappelijke partners zoals Sonenergie, ZLTO en IVN. Ook de commissie GZ betrekken we hierbij.

d. Routeplan gasloze wijken

Het kabinet heeft aangegeven dat alle gemeenten (in 2021) een routeplan voor aardgasloze wijken moeten opstellen. Een dergelijk routeplan geeft aan welke wijken wanneer van het gas af gaan en is ook een bouwsteen voor de Omgevingsvisie. Dit wordt iteratief met de Regionale Energie Strategie opgepakt, waarbij er een regionale aanpak komt voor het opstellen van de individuele warmtevisies. Het aantal vastgoedobjecten (5.412) is verantwoordelijk voor in totaal 27.450 CO2 uitstoot. Per wijk van ongeveer 200 woningen kan het dus een besparing van wel 1000 ton CO2 opleveren, er vanuit gaande dat de vraag naar elektra gelijk blijft of zelf wordt opgewekt.

e. Klimaatbegroting
 
Het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid is opgenomen in de P&C cyclus (kadernota, begroting en jaarrekening) waardoor de Raad rechtstreeks betrokken is bij de (resultaten van) duurzaamheidsprojecten. De klimaatbegroting geeft hier inzicht in en berekent ook de CO2 impact van alle andere (voorgenomen) plannen die gemeentebreed worden voorgesteld/uitgevoerd. Dit proces wordt samen met de budgethouders, de duurzaamheidsmedewerkers en het Energiebureau doorlopen.

f. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Door de ondertekening van het MVI manifest en het bijbehorende actieplan MVI houden we bij alle aanbestedingen structureel rekening met duurzaamheid, social return en lokale/regionale werkgelegenheid. BIZOB, de WSD en de duurzaamheidsmedewerkers adviseren hierover bij alle inkoopstrategieën. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de CO2 doelstellingen blijft bij de budgethouder liggen.

g. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Ten behoeve van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed heeft Strukton een onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt welke duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn om het maatschappelijk vastgoed in 2020 klimaatneutraal te realiseren. Dit onderzoek bespreken we eind 2019 in de commissie GZ om gezamenlijk de richting te bepalen. De CO2 besparing wordt afzonderlijk bepaald binnen het project en is nu nog onbekend.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 10.