Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020-2030

Dit woningbouwprogramma is een aanvulling op de reeds vastgestelde Woonvisie. Gezien de wijzigingen in wet- en regelgeving en herziene kaders vanuit de regio is het van belang om de te volgen koers voor onze woningbouwprogrammering vanuit onze eigen ambities (Toekomstvisie, Structuurvisie en Woonvisie) in relatie tot onze positie in de regio te actualiseren. Meest recent is in 2019 de notitie "Kaders als Koers -kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties 1 t/ 13-" vastgesteld. Hierin wordt voor een aantal ontwikkelingslocaties de kaders voor de woningbouwprogrammering beschreven.

Dit betekent dat we de bouwopgave in relatie tot de woonbehoefte van de diverse woonconsumenten / doelgroepen concreter vormgeven. Voor wat betreft de samenwerking met de corporaties wordt hieraan verder invulling gegeven in de prestatieafspraken.

Prestatieafspraken

Naar aanleiding van de nieuwe Woningwet zijn in 2017 “prestatieafspraken nieuwe stijl” gemaakt met Woonstichting ‘thuis en Woonbedrijf. Ook de huurdersvertegenwoordigers van beide corporaties zijn hierbij betrokken.

Jaarlijks doen de beide corporaties een zgn. ‘bod’ op de gemeentelijke Woonvisie / Woningbouwprogramma. Via een vaste jaarlijkse wettelijke cyclus leidt dit tot een actualisatie van de prestatieafspraken, waarbij de gemeente meer “in control” is.
De raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd door middel van een aparte bijeenkomst over (de voortgang van) de uitvoering van de prestatieafspraken en actuele thema's die hieraan raken.
Tevens verkennen we de mogelijkheden om dit op (sub)regionaal niveau te doen dan wel met gemeenten (belanghouders) waarbij 'thuis en Woonbedrijf ook bezit hebben.