Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Verkeersdeelnemers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen

01. Verkeersdeelnemers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen

Opstellen verkeersvisie

De huidige Mobiliteitsvisie Son en Breugel is in 2014 vastgesteld. De gemeenteraad heeft aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe visie en uitwerkingen hiervan. Specifiek zijn hierbij het fiets- en autogebruik genoemd.

We starten in 2020 met het opstellen van een nieuwe verkeersvisie, waarin alle verkeersmodaliteiten en diverse verkeersgerelateerde thema’s aandacht krijgen. Omdat we in Son en Breugel streven naar een verschuiving van autogebruik naar fietsgebruik is er bij de totstandkoming van de visie bijzondere aandacht voor fietsers.

Het proces start met het in beeld brengen van de huidige situatie, waarna we op een interactieve wijze naar een gewenst toekomstbeeld werken. Tijdens dit interactieve traject betrekken we belanghebbenden zoals inwoners, fietsersbond, basisscholen, raadscommissie, gemeenteraad en de interne organisatie op verschillende wijzen. Deze opsomming is niet uitputtend. Een van de eerste stappen in het proces is het in beeld brengen van de diverse belanghebbenden. De visie zal onder ander leiden tot een herijking van de wegcategorisering en een projecten- en actielijst om tot een verbetering van eventuele knelpunten te komen.

De visie bieden we in 2021 ter vaststelling aan aan de gemeenteraad.