Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.

Bijdragen leveren aan en uitvoering geven aan rijks-, provinciale- en regionaal ruimtelijke ontwikkelingen

Het gaat met betrekking tot het Rijk om bijdragen aan en het uitvoeren van vigerende en nieuwe wetgeving. De grootste impact heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 met verplichtingen voor de gemeente om te beschikken over een gemeentelijke omgevingsvisie en gemeentelijk omgevingsplan.
De digitale presentatie van de juridische plannen is wettelijk voorgeschreven. Jaarlijks is hiervoor een budget noodzakelijk. Ook voor de jaren 2020-2023 is sprake van deze jaarlijks structurele noodzakelijke budgettering.

Op provinciaal niveau gaat het om bijdragen aan en het uitvoeren van verplichtingen die volgen uit de "Structuurvisie Provincie Noord Brabant", de "Verordening Ruimte", de provinciale omgevingsvisie, de provinciale omgevingsverordening en deelname aan de “Ontwikkeldagen” (voorheen het Regionaal Ruimtelijk Overleg) en dergelijke.

Op regionaal niveau gaat het om veel verschillende activiteiten op de terreinen van ‘Wonen’ (o.a. Visie op Wonen voor het SGE) en ‘Ruimte’ (o.a. Integrale Strategie Ruimte), transitie landelijk gebied en Natuurnetwerk Brabant.
In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) nemen we ambtelijk en bestuurlijk om die reden deel aan onder andere werkgroepen, projectgroepen, het Ambtelijk Overleg Wonen SGE, het Ambtelijk Overleg Ruimte SGE, het portefeuillehoudersoverleg (poho) Wonen SGE, poho Ruimte SGE.
De advisering en voorbereiding van de bestuurlijke deelname aan de regionale overlegtafels (aan de hand van voorliggende agenda's ten behoeve van deze stuurgroepen en het college), komen voor rekening van de gemeente.