Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.

02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.

In 2019 is het lokale, preventieve jeugdbeleid vastgesteld (Nota Jeugdbeleid: (op)groeien in een positief opvoedklimaat). In het uitvoeringsprogramma jeugd is opgenomen welke projecten we gaan uitvoeren. Eén van de manieren waarop jongeren uitgedaagd worden hun capaciteiten te benutten en te ontwikkelen, is door hen actief mee te laten denken. Dit gebeurt in 2020 door hen te betrekken bij de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Jeugd, bijvoorbeeld voor het organiseren van activiteiten voor jongeren en het realiseren van een ontmoetingsplek. 

Leerplicht

Door onderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontplooien en ontwikkelen. Dit is een recht van en voor iedereen. Door onderwijs te volgen worden kinderen en jongeren toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een arbeidsplek die past bij hun interesses en talenten. 
Leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbegeleiders in de regio Zuidoost-Brabant zetten zich in, samen met ouders, jongeren, onderwijs, jeugdhulp en andere relevante partijen, om schoolverzuim tegen te gaan en voortijdig schooluitval te voorkomen.
Niet voor
iedere jongere is het behalen van een diploma mogelijk. De samenwerking met de jongere, ouders en netwerkpartners is dan essentieel om een passend vervolgtraject vorm te geven.

In de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant voeren leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbegeleiders hun taken regionaal uit. Dit heeft veel voordelen, zoals eenduidig beleid, hogere kwaliteit en betere samenwerking met partners die ook regionaal georganiseerd zijn. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking op het terrein van Leerplicht/RMC van de 21 gemeenten is de Centrale Leerlingenregistratie. Hierin registreren alle leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers van de 21 gemeenten hun activiteiten.  Voor deze applicatie wordt jaarlijks een financiële bijdrage in rekening gebracht.

Daarnaast is, in lijn met de landelijke voornemens voorkomen en waar nodig bestrijden van schooluitval, gerichte inzet van trajectbegeleiding ingezet in de regio. Waarbij ook extra belasting van de leerplichtambtenaar en generalisten wordt voorkomen. Hiervoor is ook in 2020 een naar rato berekende, gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugdigen dat vrijwilligerswerk verricht (12-18 jaar) 12%        12%      
Aantal vroegtijdige schoolverlaters 13%        13%      
Aantal thuiszitters 0%        0%      

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.