Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.

01. De uitvoeringsprogramma's  van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.

In de geldende beleidsvisies (zie overzicht ‘relevante beleidsnota’s) zijn ambities, doelstellingen en veelal ook uitvoeringsprogramma’s opgenomen die een richting aanduiden. Veelal is er sprake van een uitnodiging aan de samenleving en andere netwerkpartners van Son en Breugel om te komen met eigen initiatieven. Zodra er door derden initiatieven worden ingediend, worden deze getoetst aan de intenties van deze visies.

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Son en Breugel

De Structuurvisie geeft niet alleen aan wat moet, maar ook wat kan. De Structuurvisie (met als subtitel ‘een ruimtelijke uitnodiging voor 2020/2030’) biedt kaders om particuliere initiatieven te kunnen beoordelen. Indien we medewerking verlenen, worden de kosten gedragen door deze initiatiefnemer. Voor bepaalde onderdelen kunnen we zelf initiatiefnemer zijn. In dat geval zal per project de urgentie worden bepaald, inzicht gegeven worden in de kosten, de wijze van financieren en wordt gevraagd om een benodigd (werk)krediet.

De ‘Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa’ en de visie ‘Verslingerd aan de Dommel’ maken onderdeel uit van de ‘Structuurvisie Son en Breugel’. Binnen de samenwerking in Rijk van Dommel en Aa hebben we met de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Geldrop-Mierlo en waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap de intentie uitgesproken om gezamenlijk de ontbrekende onderdelen in het Natuurnetwerk Brabant, waar het Dommeldal onderdeel van uitmaakt, te realiseren. Dit project is opgenomen onder programma 6. De in te richten natuur dient uiteindelijk ook planologisch te worden verankerd. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan 2020. Op dit moment valt nog niets te zeggen over eventuele kosten die hiermee samenhangen, zoals voor het planologisch vastleggen van de in te richten gronden, de mogelijke verwerving van gronden en daarmee samenhangende maatregelen en inrichting er van.
Het Rijk van Dommel en Aa valt ook binnen het 'Van Gogh National Park', wat met name gericht is op het (recreatief) vermarkten van een groter natuur en landschapsgebied binnen Brabant. Actieve deelname daarin wordt onderzocht, zoals opgenomen in programma 11.

Uitvoering geven aan de Woonvisie (incl. Woningbouwprogramma) Son en Breugel

Op het terrein van het wonen is een Huisvestingsverordening van kracht die toeziet op het onderdeel urgentie. Daaraan geven we uitvoering. De verordening is van kracht tot en met 31 december 2019. Conform de regionale ‘Samenwerkingsagenda’ gaan we deze verordening actualiseren. De nieuwe urgentieverordening leggen we eind 2019/begin 2020 voor vaststelling aan de raad voor.
Op het taakveld wonen vindt samenwerking plaats binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Deze wordt ook verder geïntensiveerd.
De afstemming met de provincie vindt plaats binnen de Ontwikkeldagen.

Het in 2017 tot stand gekomen “Afsprakenkader Wonen SGE 2017” (vastgesteld door de raad op 21 december 2017) is de opmaat naar een nieuw regionaal woningbouwprogramma, waarbij realisme en elkaar versterken vanuit elkaars kracht (kwaliteiten), belangrijke uitgangspunten zijn. Dit hebben we verder vorm gegeven in de “Visie op Wonen voor het SGE”. De uitwerking hiervan vindt plaats in de vorm van een Uitvoeringsprogramma (2019-2020). 

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma dat verbonden is met de centrumvisie Son

Het centrum van Son is op dit moment op twee fronten in beeld, te weten het te realiseren ‘Dorpshuis’ en de renovatie van het gemeentehuis. De renovatie van het gemeentehuis begint ook voor het publiek zichtbaar te worden door de geplaatste bouwhekken alsmede door de (sloop)activiteiten die plaatsvinden. Het traject van sloop-tot-oplevering duurt ongeveer 18 maanden waarna het bestuur en de dienstverlening weer terug zullen verhuizen naar het Raadhuisplein 1.

Voor wat betreft het te realiseren ‘Dorpshuis’ is te noemen dat we op dit moment in het aanbestedingstraject zitten wat afgerond wordt in oktober/november. Als alles voorspoedig loopt zal contractvorming plaatsvinden in de daar op volgende maanden en een start worden gemaakt met de definitieve planvorming en uitwerking. Als er geen bezwaren zijn op de bouwplannen of uitgebreid archeologisch onderzoek moet plaatsvinden verwachten wij een start bouw eind 2020.

Uitvoeringsprogramma centrum Breugel

In het coalitieakkoord is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Eerder heeft de Raad een visie Breugel Bruist! en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Eind 2018 hebben we als eerste stap gezamenlijk de beelden op een rij gezet, om te komen tot een (politiek) breed gedragen opdracht voor het vervolg: wat willen we bereiken en hoe en met wie komen we daar. Het gaat om vragen zoals wat ligt er, wat kan snel worden uitgevoerd, wat vraagt om herijking. Die opdracht hiervoor is in uitvoering genomen. Eind 2019 wordt een besluit genomen over de locatie waar de scholen De Krommen Hoek en De Regenboog gezamenlijk nieuwbouw kunnen gaan realiseren. In het eerste kwartaal van 2020 is een plan van aanpak gereed met betrekking tot de renovatie van De Boerderij. Nieuwbouwplannen van De Bongerd worden in 2020 uitgewerkt . 

Bijdrage gezonde en leefbare leefomgeving

De invulling en uitvoering van al deze ambities, doelstellingen dragen bij aan een leefbare leefomgeving. De attentie om ook te spreken van een bijdrage aan een ‘gezonde leefomgeving’ is relatief nieuw. Niet omdat initiatieven bijdroegen aan een verslechtering van de gezondheid, maar specifieke aandacht ten aanzien van het gezonder maken ontbrak nog.
Samen met andere inmiddels ontstane urgenties en aandachtsvelden (o.a. klimaat, duurzaamheid, energietransitie) zullen we  de vigerende visies met deze nieuwe aandachtsgebieden moeten integreren. De integratie van alle bekende en nieuwe beleidsvelden zal in het kader van het implementatieproces van de Omgevingswet plaats vinden. Ambities, beleid, programma's, inhoud en dergelijke krijgen een plaats in de wettelijk voorgeschreven kaders van de 'omgevingsvisie Son en Breugel' (afweging beleidsintenties/ambities) en het 'omgevingsplan Son en Breugel' (juridisch kader). Het Implementatieproces van de Omgevingswet is februari 2019 gestart en zal meerdere jaren duren.