Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Het is belangrijk dat uw raad zich bewust is van de risico’s die horen bij het beleid van de gemeente en dat zij hierop stuurt.
Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt uitgebreid weergegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de raadsvergadering van 21 maart 2013 heeft de raad de ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ vastgesteld. Tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor een gemeente geen maatregelen heeft getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van een gemeente bestaat dus een relatie. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd. Deze nota vormt het beleidskader voor een goede beheersing.
In deze begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de weerstandscapaciteit, de risico’s en het weerstandsvermogen.

Rol gemeenteraad
Net zo goed als sommige mensen in de privésfeer bereid zijn om meer of minder financiële risico te nemen (door bijvoorbeeld een hogere of lagere hypotheek af te sluiten), geldt dit ook voor gemeenten. Zo kan een gemeente er voor kiezen om minder financiële risico’s te lopen door de schuld af te bouwen, maar dit betekent automatisch dat er minder middelen beschikbaar zijn om te investeren.
De raad stelt de kaders die gehanteerd worden bij het bepalen van de risico's. De belangrijkste indicator is de ratio weerstandsvermogen. De raad bepaald onder welke grens de beschikbare weerstandscapaciteit wordt aangevuld, ofwel dat extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen.

In de paragraaf weerstandsvermogen zijn ook nog een aantal andere indicatoren opgenomen die een beeld geven van de financiële positie van de gemeente Son en Breugel.