Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Inwoners ervaren minder overlast.

03. Inwoners ervaren minder overlast.

Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het aantal meldingen van woonoverlast en incidenten met verwarde personen toe is genomen. Voor de aanpak van deze vormen van overlast is een sluitende ketenaanpak vereist.
Woonoverlast is repressief aan te pakken volgens de Woonoverlast wet. Hiervoor moet de Verordening Woonoverlast door de gemeenteraad worden vastgesteld.  Hiervoor is artikel 2.85 in de APV opgenomen waarin de raad de burgemeester de bevoegdheid geeft beleidsregels op te stellen. Deze beleidsregels zijn vastgesteld. 
In het kader van nazorg en preventie zetten we de samenwerking met het sociale domein voort. We volgen daarbij het model AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie). Dossiervorming, regie op casus en proces zijn van belang. Bij complexe casussen heeft het zorg- en veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) hierin een rol.
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Dit betekent verplichte samenwerking binnen het veiligheids- en zorgdomein, omdat de burgemeester ruimere bevoegdheden krijgt. De gemeenten zijn verplicht om voorzieningen te treffen als het gaat om een meldpunt, het opleiden van medewerkers voor de eerste opvang en het regelen van vervoer. Daarnaast geldt er een hoorplicht voor patiënten. 
De participatie van inwoners is van belang in het kader van vroegsignalering. Samenwerking met inwoners kan er toe leiden dat inwoners eerder en meer signaleren: lijnen worden immers kort en men weet elkaar eerder en sneller te vinden.