Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.

04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.

We werken met diverse partijen in het Waterportaal ZuidoostBrabant (ZOB) samen om doelstellingen op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering te realiseren. Het Waterportaal ZOB is een samenwerkingsverband van Waterschap De Dommel en ca. 13 gemeenten. In 2017 is de samenwerking om maatregelen in het kader van de kaderrichtlijn Water te realiseren verlengd tot 2021.

Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2022 zijn activiteiten opgenomen om de riolering operationeel te houden en te optimaliseren. Om dit te realiseren zijn werkzaamheden en projecten opgenomen. Onderstaande project opsomming geeft een deel van de projecten en werkzaamheden weer.

Onderstaande projecten dragen bij aan een klimaatbestendig Son en Breugel:

a. Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Bewoners en bedrijven stimuleren we met een subsidie van €300,-- om schoon regenwater dat op verhard oppervlak (verhardingen of daken) op hun perceel valt, af te koppelen van het gemengd rioolstelsel. Bij het afkoppelen van 200 woningen per jaar kan een CO2 besparing van 8,53 ton CO2 per jaar worden behaald.

b. Burgerparticipatie in afkoppelprojecten
 
We betrekken inwoners en bedrijven bij de gemeentelijke doelstellingen voor water. Ook dit jaar organiseert een lokale hovenier en een plantenkwekerij in samenwerking met ons de actie “Tegel eruit, plant erin” ten behoeve van het vergroenen van de stedelijke omgeving. 

c. Belastingdifferentiatie rioolheffing

Voortvloeiend uit het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de commissie AZ in 2018 ingestemd met een onderzoek naar belastingdifferentiatie voor huishoudens die wel en niet afgekoppeld zijn. Begin 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd om vanaf 1 januari 2020 een gedifferentieerde rioolheffing in te voeren. Door belastingdifferentiatie worden doelstellingen vanuit de rapportage "Klimaatbestendig Son en Breugel 2030" verweven met beleid.

d. Pilot financiële prikkels voor klimaatadaptatie
 
In 2019 hebben we van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidie ontvangen voor de pilot Financiële prikkels voor klimaatadaptatie” van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Voortkomend uit de subsidie hebben we ons geconformeerd deel te nemen aan de “Alliantie financiële prikkels”. De Alliantie is bedoeld om te onderzoeken op welke wijze het beste financiële prikkels kunnen worden verstrekt en hieruit lering te trekken.

e. Blauwe ader sloot Gentiaan

In 2019 hebben bewoners van De Gentiaan een schetsontwerp van de sloot gepresenteerd aan de commissie Grondgebiedzaken.  Het plan bestaat uit het baggeren van de sloot, het realiseren van “wateraansluitingen” op aanliggende straten (ter voorkoming wateroverlast en droogte, het vervangen van voetgangersbruggen, het vervangen van beschoeiingen en het realiseren van extra waterberging. Het schetsontwerp is vastgesteld en wordt in 2019 verder uitgewerkt en wordt in 2020 ten uitvoer gebracht.

h. Rioolverzwaring Taylorstraat – Nieuwstraat – Dommelstraat

Deze rioolverzwaring is ten behoeve van het ontlasten van de riolering in de Sparrenlaan. Deze werkzaamheden stemmen we integraal af met andere ruimtelijke ontwikkelingen. De afstemming en voorbereiding vinden in 2020 plaats.

g. Grondwatermeetnet
 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in veranderingen van het grondwaterpeil, zodat we onze inwoners altijd goed kunnen helpen bij bijvoorbeeld het maken van weloverwogen keuzes bij bouwplannen of het afkoppelen van regenwater. Voor het grondwatermeetnet worden meetpunten (peilbuizen) met automatische meetapparatuur geplaatst. De bestaande peilbuizen worden met circa 20 peilbuizen uitgebreid. De aanleg, instandhouding en metingen worden samen met Waterschap De Dommel en Brabant Water vormgegeven.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 6 en 10.