Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Jan Boersma

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen 1.    Een reëel en structureel sluitende begroting.
2.    Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
3.    Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Nota activering, waardering en afschrijving n.v.t. 20 juni 2013 n.v.t.
Nota reserves en voorzieningen n.v.t. 24 mei 2011 n.v.t.
Financiële verordening n.v.t. 22 juni 2017 n.v.t.
Treasurystatuut n.v.t. 2014 n.v.t.
Nota risicomanagement en weerstandsvermogen n.v.t. 21 maart 2013 n.v.t.
Belastingverordeningen

Wat gaan we ervoor doen?

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.798 0 -1.086 -706 -381 21
0.4 Overhead 5.065 5.628 6.113 6.197 6.159 6.242
0.5 Treasury 73 140 85 75 70 66
0.61 OZB woningen 93 80 70 70 70 70
0.62 OZB niet-woningen 14 11 14 14 14 14
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 32 35 34 34 34 34
0.8 Overige baten en lasten -2 56 651 629 1.127 1.623
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 116 277 225 225 8 8
Totaal Lasten 7.189 6.226 6.107 6.539 7.100 8.078
Baten
0.10 Mutaties reserves 0 948 274 153 -70 -78
0.4 Overhead 166 40 81 171 171 171
0.5 Treasury 516 556 583 554 539 528
0.61 OZB woningen 1.938 2.082 2.209 2.279 2.350 2.424
0.62 OZB niet-woningen 1.724 1.781 1.973 2.023 2.073 2.125
0.64 Belastingen overig 11 9 9 9 9 9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 17.883 18.703 19.615 20.047 20.574 21.260
0.8 Overige baten en lasten 0 308 316 316 316 316
Totaal Baten 22.239 24.427 25.060 25.551 25.963 26.755

Nieuw beleid

Basis op orde

De versterking van de griffie; dit is een bevoegdheid van de raad, maar al duidelijk kenbaar is gemaakt dat de raad dit ook wil. Hiervoor komt een bedrag beschikbaar van € 80.000,-. Voordeel voor de organisatie is o.a. dat daardoor voor raad en commissies minder een beroep zal worden gedaan op onze mensen. Dit “voordeel” is becijferd op +/- een halve fte.

De versterking van Vergunningverlening Toezicht Handhaving en met name op het onderdeel T(toetsing). Hiervoor komt een bedrag van € 60.000,- beschikbaar. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld om te bezien hoe we kunnen inspelen op de gevraagde kwaliteit en te leveren menskracht daarbij. Becijferd is dat 3,3 fte nodig is. Hoe gaan we daar mee om? Dit hangt af van het ambitieniveau en de uitvoering in eigen beheer, in samenwerking met andere gemeenten of inhuur van bijvoorbeeld de ODZOB. Dit komt in het plan van aanpak.

Twee structurele traineefuncties. Het college vindt dat we goede ervaringen hebben met  trainees die daarna doorgroeien in vaste functies. Er is een mooi samenspel tussen jonge talentvolle nieuwkomers en ervaren medewerkers. Dat komt ons ten goede, op allerlei manieren draagt dit bij aan de vitaliteit van onze organisatie. We vertalen dat naar twee structurele traineefuncties. Hiervoor wordt een structureel budget opgenomen van € 100.000,-.

Twee incidentele traineefuncties. Mede in relatie tot het proces van KWIEK (organisatieontwikkeling), dat nog enkele jaren zal doorlopen, en de werkdruk wil het college voor de jaren 2020 en 2021 nog eens twee traineefuncties instellen. Hiervoor wordt voor 2020 en 2021 € 90.000,- opgenomen. Mogelijk dat deze mensen kunnen ingroeien in onze organisatie als oudere collega’s uit dienst gaan of er sprake is van externe mobiliteit.